Sökning: "frilek"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet frilek.

 1. 1. Förskollärares erfarenheter av barns konflikthanteringsstrategier i den fria leken

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Amanda Ahvenainen; Therese Oscarsson; [2019]
  Nyckelord :konflikthanteringsstrategier; fri lek; förskollärare; konflikt;

  Sammanfattning : Sammanfattning Konflikter förekommer överallt och är en del av livet och även en del av barnens vardag på förskolan. Den strategi barn väljer för att hantera en konflikt har betydelse för hur leken fortsätter. Konflikthanteringsförmågan är en viktig del för barns personliga utveckling. LÄS MER

 2. 2. Förskolebarns samspel i den fria leken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Hanna Ahmed; [2017]
  Nyckelord :Frilek; gemenskap; kommunikation; känslor; känsla av själv och samspel;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur barns samspel kommer till uttryck på en förskoleavdelning för barn mellan ett och tre år för att få ökad förståelse för hur pedagoger kan skapa goda förutsättningar för barns sociala gemenskap. I studien användes en kvalitativ metod i form av två olika observationsmetoder, som är fältanteckningar och videoobservation. LÄS MER

 3. 3. Pedagogers styrning av barns fria lek : Ordning och reda för vem?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Martin Håsaether; [2017]
  Nyckelord :barns socialiseringsprocess; fri lek; handlingserbjudanden; material; okodat material; okodad miljö; ordning och reda; pedagogers förhållningssätt; styrning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att försöka ta del av förskollärarnas syn på den fria leken.Detta har gjorts genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer med fyra förskollärare på enavdelning på en större förskola. Utifrån den insamlade empirin så har jag kategoriseratinformanternas svar vilket utmynnat i fyra kategorier. LÄS MER

 4. 4. Finns det plats för en till? : En studie om yngre barnstillträdesstrategier under fri lek i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Annica Kovac; Jenny Stjärnerfält; [2016]
  Nyckelord :Tillträdestrategier; ålder; kamratkultur; interaktion; yngre barn; fri lek; förskola;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på att undersöka hur yngre barn interagerar med varandra. Detundersöks om yngre barn använder tillträdesstrategier samt vilka strategier som i så fallförekommer. Följdfrågan till detta är om valet av tillträdesstrategier skiljer sig beroende påålder. LÄS MER

 5. 5. Utevistelse i förskolan : En studie om hur barn och pedagoger använder utevistelse i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Jenny Karlsson; Frida Malm; [2011]
  Nyckelord :Barn; Förskola; Pedagoger; Utomhusmiljö; Utevistelse;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om utevistelsen i förskolan. Studien har utgått från tre metoder, observation, intervju och enkät för att ta reda på vad barn gör och befinner sig på förskolans gård, pedagogens roll och syn på utevistelse och vad föräldrarna vet om förskolans utevistelse. LÄS MER