Sökning: "okodat material"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden okodat material.

 1. 1. Hur kan jag veta om jag aldrig har fått testa? : En kvalitativ studie kring pedagogers förhållningssätt till att motverka stereotypa könsmönster i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Naja Khoury; Jennifer Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Förskoledidaktik; förskola; förhållningssätt; miljö; material; genus; könsroller; närvaro; begränsningar; dominerande diskurser; feministisk poststrukturalism. positionering; subjektskapande;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en kvalitativ studie som handlar om hur pedagogers förhållningssätt till att motverka stereotypa könsmönster i förskolan ser ut. Syftet med studien är att undersöka vad pedagogerna i förskolan uppfattar blir viktigt i arbetet med miljö, material och förhållningssätt för att motverka stereotypa könsmönster i förskolan, samt vilka begränsningar pedagogerna uppfattar med det arbetet. LÄS MER

 2. 2. Uppfattningen av barns platsskapande i kommunal planering : en fallstudie av hur två svenska kommuner planerar för och med barn i en urban miljö

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Louise Uddenäs; [2022]
  Nyckelord :Barns platsskapande; barns platser; barnvänliga miljöer; hållbar stadsutveckling;

  Sammanfattning : Platsskapande syftar på processen där individen bygger en relation till den fysiska miljön av en plats. Barns sätt att se och skapa platser på är flexibelt och mjukt i sitt uttryck, till skillnad från vuxenvärldens strikta konstruktioner av plats, och platsskapande är en väsentlig aspekt för barn att upptäcka och förstå sin omvärld. LÄS MER

 3. 3. Bland wellpapprullar, vinkorkar och annat pedagogiskt material : När okodat material görs pedagogiskt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Isabel Wiberg; [2022]
  Nyckelord :Förskola; förskollärare; undervisning; hållbarhet; okodat material; återbrukssmaterial;

  Sammanfattning : Sammanfattning Hur ser det ut när okodat material används i undervisningen och på vilka sätt blir det pedagogiskt? Studiens syfte är att söka kunskap om okodat materials betydelse i förskolans undervisning och utifrån det har två forskningsfrågor formulerats: - Hur beskriver förskollärare undervisningen i förhållande till okodat material? - På vilka sätt beskrivs det okodade materialet bli pedagogiskt? Studien är en kvalitativ studie och har genomförts digitalt, via zoom. Deltagarna har genom att filma sin miljö och sitt material själva, valt att stanna upp vid det som de velat berätta mer om. LÄS MER

 4. 4. "De yngsta är aldrig så upptagna som när det regnar" : En kvalitativ intervjustudie om pedagogernas perspektiv av platsskapande för toddlare och av toddlare i utomhusmiljön

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Marie Lindblom; Sofia Håkansson; [2022]
  Nyckelord :affordance; action offers; location creation; outdoor environment; affordance; handlingserbjudanden; platsskapande; utomhusmiljö;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att synliggöra pedagogernas uppfattning om platsskapande och materialens erbjudanden i utomhusmiljön utifrån toddlarna. Studien utgår från affordance teorin, då den utgår från material och miljöns handlingserbjudanden. LÄS MER

 5. 5. Rum och miljö : Materialval, barns lek och inomhusmiljön på förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Jennie Andersson; Åsa Andersson; [2018]
  Nyckelord :Materialval; inomhusmiljö; förskollärare; barnsyn; förskola;

  Sammanfattning : Inledningsvis presenterar vi valet av ämne och dess relevans för förskollärare. Studien handlarom hur förskollärare planerar förskolans inomhusmiljö samt vilka material de väljer att erbjuda barnen och hur det kan påverka barns lek. LÄS MER