Sökning: "words"

Visar resultat 11 - 15 av 6364 uppsatser innehållade ordet words.

 1. 11. En rättsdogmatisk studie om arbetsmiljöansvar vid distansarbete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Rebecca Hylander; [2022]
  Nyckelord :Key words: remote work; employer; employee; working environment; working from home; legislation; labor law. Nyckelord: Hemarbete; distansarbete; arbete hemifrån; kollektivavtal; arbetsmiljölagen; Arbetsmiljöverket; arbetstagare; arbetsgivare; samverkan.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Working from home is usually seen as something new and modern but it has been a part of society for hundreds of years. The purpose of this essay is to investigate if the regulations regarding the working environment are affected when an employee is working from home compared to the regular workplace. LÄS MER

 2. 12. Standardisering- mellan möjlighet och utmaning

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Shadi Taha; [2022]
  Nyckelord :Key words: Standardization; IBIC; regarding professionalism; new public management; social workers; discretion.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Author: Shadi Taha Title: Standardization between opportunity and challenge - A qualitative study about professionals' experiences of the Individual's needs in the center (IBIC). Supervisor: Staffan Blomberg Assessor: Torbjörn Hjort & Norma Montesino The aim of this study was to examine and analyze social workers' views and experiences on the working model (IBIC) and how they use them in working with service users. LÄS MER

 3. 13. “Between Two Worlds” : The Racialisation of Femicides in German News Reports

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för globala politiska studier (GPS)

  Författare :Lea Schwacke; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Although femicide, the gender-related killing of females, is a phenomenon which cross-cuts societes and national borders, in European countries such as Germany, the news coverage of such cases differs according to whether victim and/or perpetrator are ascribed to belong to the 'majority society' or to 'migrant', in particular Muslim-marked, communities. This thesis aims to contribute to the discussion on femicide in connection with cultural racism by conducting a Critical Discourse Analysis (CDA) to examine the representation of two recent femicide cases in four German newspapers. LÄS MER

 4. 14. "Det tredelade föräldraskapet" - En kvalitativ studie om diskurser och samverkan i JO-beslut.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Elvira Paulsson; Emma Jerkesten; [2022]
  Nyckelord :out of home placement; participation; cooperation; three-way parenting; best interest of the child. familjehemsplacering; delaktighet; samarbete; tredelat föräldraskap; barnets bästa; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to shed light on the cooperation between biological parents, foster parents and the social services regarding when a child is placed according to LVU, Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, by examining how participation and cooperation is presented in decisions made by JO (Justitieombudsmannen). This cooperation between these three parties is called the three-way parenting or out-of-home placement and has been a starting point for the study. LÄS MER

 5. 15. Palestinska flyktingars särskilda flyktingsstatus - En studie av den moderna tolkningen av andra stycket i artikel 1 D i flyktingkonventionen ur ett EU-rättsligt perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Edvin Lundberg; [2022]
  Nyckelord :Folkrätt; EU-rätt; Migrationsrätt; Palestinska flyktingar; Flyktingkonventionen; UNRWA; Artikel 2 D; asylprocess; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Enligt flyktingkonventionen har inte alla flyktingar rätt till flyktingstatus. Palestinska flyktingar, som åtnjuter skydd eller bistånd från UNRWA, hör till de som exkluderas från konventionens tillämpningsområde. LÄS MER