Sökning: "yrkesperspektiv"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet yrkesperspektiv.

 1. 1. Fritidspedagogens roll utifrån tre yrkesperspektiv : rektor, lärare och fritidspedagog

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Isabella Lejon; Anna Bark; [2017]
  Nyckelord :Fritidspedagog; lärare; rektor; yrkesroll; samarbete; samsyn; samspel; integration;

  Sammanfattning : Detta är en intervjustudie om fritidspedagogers yrkesroll i skolan med fokus på samverkan mellan olika yrkesgrupper. Resultatet av studien visar att den aktuella skolan uppvisar grund för goda samarbeten mellan samtliga medverkande yrkesroller. LÄS MER

 2. 2. Samverkan vid övergången från förskola till särskola- sex aktörers olika perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Charlotte Bjernryd; Nina Thörn; [2014]
  Nyckelord :förskola; samverkan; specialpedagog; särskola; vårdnadshavare; övergångar.;

  Sammanfattning : Bjernryd, Charlotte & Thörn, Nina (2014) Samverkan vid övergången från förskola till särskola –sex aktörers olika perspektiv. (Collaboration during the transition from preschool to special school –six actors different perspectives). Specialpedagog programmet, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö högskola. LÄS MER

 3. 3. Yrkeslärares bedömning av byggelever i verkstadsämnet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Marcus Sandström; [2012]
  Nyckelord :bedömning; Bygg- och anläggningsprogrammet; yrkesl;

  Sammanfattning : SammanfattningSyfteSyftet med detta arbete var att undersöka om bygglärarens yrkesutbildning och yrkesbakgrund har betydelse förbedömningen av yrkeseleverna på Bygg- och anläggningsprogrammet och vilka kunskaper som bygglärare bedömerunder verkstadslektionerna. Verkstadslektionerna är den ena av de två praktiska delarna av Bygg-ochanläggnigsprogramet och den del där byggläraren bedriver praktiska lektioner. LÄS MER

 4. 4. Strategiska förändringar ur ett yrkesperspektiv : En studie av ambulanssjukvårdarna i Östergötland

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :August Källgren; Pernilla Mideskog; [2009]
  Nyckelord :Transformation of the public sector; public procurements; ambulance operations; professional role; professional identity; Offentlig sektors omvandling; offentliga upphandlingar; ambulanssjukvård; yrkesroll; yrkesidentitet;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att beskriva och analysera hur en yrkesgrupp påverkas av förändrade kompetenskrav och upprepade verksamhetsövertaganden.Metod: Vi har gjort en kvalitativ fallstudie av ambulanssjukvården i Östergötland, en del av sjukvården som är offentligt finansierad men som drivs av en privat entreprenör. LÄS MER