Sökning: "Agnes Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden Agnes Johansson.

 1. 1. Barn som upplever våld i nära relationer en kvalitativ studie om socialsekreterares erfarenheter av att arbeta med våldsutsatta barn

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Agnes Johansson; Dielza Jahiu; [2021-05-26]
  Nyckelord :barn; våld i nära relationer; socialtjänsten; gräsrotsbyråkrater; utvecklingsekologi;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka socialsekreterares erfarenheter av att arbeta med barnsom upplevt våld i nära relationer med fokus på vilka möjligheter de har att upptäcka ochskydda barnet utifrån bedömning av barnets behov. Studien grundar sig på kvalitativasemistrukturerade intervjuer med fem stycken yrkesverksamma socialsekreterare som arbetarinom socialtjänsten Barn och unga inom samma kommun. LÄS MER

 2. 2. Ett spel med många konsekvenser : En kvantitativ studie om 16-18 åringars spelvanor

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Agnes Johansson; Astrid Flyborg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Gambling is an increasing problem in society and can cause a wide spectrumof difficulties for individuals since gambling does not only affect peopleeconomically, but also socially and health-wise. A lot of the previousresearch focuses on adults and not adolescents. LÄS MER

 3. 3. Creating a sense of normality : A quantitative study examining how a digital collaborative tool impacts students’ experiences in online synchronous group discussions

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Tekniska Högskolan; Jönköping University/Tekniska Högskolan

  Författare :Agnes Johansson; Aleksandra Voronenko; [2021]
  Nyckelord :digital collaborative tools; online learning; group discussions; synchronous e-learning; Community of Inquiry; CoI survey; COVID-19 pandemic; quantitative research; experimental study;

  Sammanfattning : Purpose – The unexpected yet drastic influence of the COVID-19 pandemic resulted in a rapid transition of education to be conducted in digital environments. Replacing face-to-face classrooms with synchronous online learning requires a number of appropriate adjustments which were heavily restricted by the urgency of this global change taking place. LÄS MER

 4. 4. Sexuella övergrepp mot flickor - de vuxna kvinnornas strävan efter hälsa : En litteraturstudie baserad på självbiografier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Agnes Citron; Fannie Johansson; [2021]
  Nyckelord :Sexuella övergrepp mot barn. Självbiografier.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett av fem barn i Sverige har någon gång utsatts för sexuella övergrepp. Det är tre gånger vanligare att flickor utsätts för sexuella övergrepp än vad det är för pojkar. Trauman som utspelar sig i barndomen följer med in i vuxenlivet och har genomgående negativ påverkan på den fysiska och psykiska hälsan. LÄS MER

 5. 5. Djuromvårdnad vid trombocytopeni hos hund

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Agnes Lundholm; Emelie Johansson; [2021]
  Nyckelord :behandling; blödning; eftervård; immunmedierad trombocytopeni; immunmedierad trombocytopeni purpura; IMT; IMTP; intensivvård; ITP; omvårdnad;

  Sammanfattning : Trombocytopeni är ett sjukdomstillstånd som orsakar koagulationsrubbningar vilket kan leda till allvarliga och ibland livshotande konsekvenser. Dödligheten hos hundar med trombocytopeni varierar mellan olika studier och prognosen kan påverkas av bakomliggande orsak och svar på vald behandling. LÄS MER