Sökning: "Alice Törnqvist"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Alice Törnqvist.

 1. 1. Punktskatt på sockerhaltiga drycker och dess inverkan på konsumtionsbeteende

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Beata Malmström; Alice Törnqvist; [2021-03-23]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis studies the relationship between consumption and the price level of sugary drinks, to examine whether an imposed excise tax on soft drinks will affect consumption behavior. By studying this relationship, an excise tax to reduce consumption to a recommended, healthy level has been calculated. LÄS MER

 2. 2. Aktielikviditet på Stockholmsbörsen och NGM - prissätts likviditet i aktiehandeln?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Niklas Olofsson; Alice Törnqvist; [2019]
  Nyckelord :The efficient market hypothesis; risk; anomalies; liquidity premium; liquidity risk; LM12; stock market; liquidity; Effektiva marknadshypotesen; risk; anomalier; likviditetspremie; likviditetsrisk; LM12; aktiemarknaden; likviditet;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att undersöka om det finns ett samband mellan aktiers likviditet och avkastning. Metod: Vår studie består av en kvantitativ metod där vi med hjälp av databasen Eikon från Thomson Reuters samlat in finansiella data. LÄS MER

 3. 3. Barn som inte vill vistas utomhus i förskolans verksamhet : En kvalitativ studie om förskolepersonals resonemang kring utomhusvistelsen på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS); Högskolan i Halmstad/Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS)

  Författare :Johanna Karlsson; Alice Törnqvist; [2018]
  Nyckelord :Utomhusvistelse; barn; förskolepersonal; inflytande;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande examensarbete är att undersöka hur förskolepersonal resonerar kring förskolans rutiner utomhus med fokus “Barn som inte vill vistas utomhus på förskolan”, vilket besvaras med forskningsfrågorna: Hur resonerar förskolepersonalen om hur de arbetar för att skapa attraktiva utomhusmiljöer och utomhusaktiviteter för att uppmuntra barnen att vistas utomhus? Hur resonerar förskolepersonalen om vilka faktorer som inverkar på barns utomhusvistelse? Studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkt grundar sig i Kenneth Gergens socialkonstruktionistiska ansats. Insamling av materialet har skett kvalitativt genom fokusgruppssamtal med förskolepersonal. LÄS MER

 4. 4. Vägen mot ett kommunikativt förändringsarbete : en kvalitativ fallstudie på den interna kommunikationen i ett företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Moa Ivarsson; Alice Törnqvist; [2017]
  Nyckelord :Intern kommunikation; organisationsteori; företagskultur; förändringsarbete; digital utveckling; kommunikationsbehov;

  Sammanfattning : This thesis investigates how internal communication works in a local car business in Halmstad, Sweden. The approach in this study is formed by the communication perspective focusing on organizational communication. LÄS MER