Sökning: "Anna Lilja"

Visar resultat 16 - 20 av 20 uppsatser innehållade orden Anna Lilja.

 1. 16. Pojkar har skägg, det har inte flickor, det är för att de ska vara lite finare : – Sexåringens syn på kvinnligt och manligt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning; Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsforskning

  Författare :Anna-Lena Karlsson; Eva Lilja; Annika Sandahl; [2007]
  Nyckelord :förskoleklassbarn; kvinnligt; manligt; genus; jämställdhet;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att få veta hur sexåringen i tre förskoleklasser ser på kvinnligt och manligt. Utifrån syftet har vi formulerat följande frågeställningar:– Anser barnen att det finns sysselsättningar beroende på könstillhörighet?– Inom vilka områden anser barnen att kvinnor och män är jämställda?– Anser barnen att det är skillnad på flickor och pojkar?För att besvara frågeställningarna har vi använt oss av en kvantitativ strukturerad enkät och kvalitativa intervjuer med öppna svar, i tre olika förskoleklasser. LÄS MER

 2. 17. Kulturspridning på konstområdet

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för pedagogik

  Författare :Johanna Lilja; [2006]
  Nyckelord :kulturspridning; statlig bidragsfördelning; museibesökarna; konstpedagogik;

  Sammanfattning : AbstractINSTITUTION:Institutionen förpedagogik:Avdelningen förbild, musik och kulturpedagogikADRESS: Växjö Universitet351 95 VäxjöTELEFON: 0470 – 70 80 00HANDLEDARE: Margareta Wallin WictorinTITEL: Kulturspridning på konstområdetSpreading culture within the sphere of artFÖRFATTARE: Johanna LiljaADRESS: Brunnsgatan 18A331 33 VärnamoTELEFON: 0370 – 144 88TYP AV UPPSATS: C- uppsats, 60 poängVENTILERINGSTERMIN: Ht 2005I uppsatsen diskuteras svensk kulturpolitik och kulturspridning geografiskt samt socialt utifrån Bourdieus teorier om människans relationer till det kulturella området. Även det konstpedagogiska området behandlas, som här utgår ifrån Anna – Lena Lindbergs teori om konstpedagogens roll. LÄS MER

 3. 18. Le marketing d'un pays : Label Suède

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ekonomi; Karlstads universitet/Institutionen för ekonomi

  Författare :Erik Olsson; Anna Gustavsson; [2006]
  Nyckelord :Marketing; Marknadsföring;

  Sammanfattning : RésuméL’objet de ce mémoire est d’analyser la composition du label « Suède » et si c'est possible d'utiliser les méthodes de marketing traditionnel quand un pays est commercialisé. Nous centrons l‘attention sur l’office suédois du tourisme et des voyages qui est responsable pour le marketing de la Suède comme destination touristique. LÄS MER

 4. 19. Tillvägagångssätt vid strategisk förändringEn fallstudie av outsourcingprocessen i ett globalt företag

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Maria Piirainen; Anna Lilja; [2005]
  Nyckelord :Migrationsprocess; outsourcing; ramverk; strategisk förändringsprocess; Informatics;

  Sammanfattning : Förändringsprocessen inom en organisation kan genomföras på olika sätt. Några av de viktigastefunktionerna är att organisationens förenade kompetens finns tillgänglig under processen och attmänniskorna tillsammans skapar en gemensam bild över situationen att utgå från. Andra viktiga aspekter att ta hänsyn till rör bl a. LÄS MER

 5. 20. Versant, en objektorienterad databas i jämförelse med relationsdatabas.

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik och datavetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik och datavetenskap

  Författare :Anna Lilja; Pia Hallerboij; [2000]
  Nyckelord :Databas; Versant; objektorienterad databas; relationsdatabas;

  Sammanfattning : Relationsmodellen kom 1970 och är i våra dagar generellt accepterad som ett landmärke. Databasen lagrar sin data i form av tabeller och har ett välbeprövat sätt att lagra information på. Första generationens objektorienterade databaser kom 1986. LÄS MER