Sökning: "Antonia Henriksson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Antonia Henriksson.

 1. 1. AI-chatbots som kundtjänstverktyg inom banksektorn : En kvantitativ studie om svenska bankkonsumenters tillit och intention att använda AI-chatbots

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Sophie Bäcktorp; Antonia Henriksson; [2022]
  Nyckelord :trust; Technology acceptance model; Online-trust; chatbots; Artificell intelligience; banking sector; digital customer service; percived humanness; risk; digital trust.;

  Sammanfattning : Digitalisering är under ständig utveckling inom banksektorn. I och med den växande utvecklingen så har intresset för artificiell intelligens ökat men trots detta finns det fortfarande kvar osäkerheter kring användandet av AI-chatbots. LÄS MER

 2. 2. - VISUELLT STÖD I ÄMNET SLÖJD : En kvalitativ studie om hur visuellt stöd används och skapas i slöjdsalen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Antonia Fager; Julia Henriksson; [2021]
  Nyckelord :inkluderande undervisning; lärandemiljö; arbetsprocesser; visualiseringar; gestalta och utforma;

  Sammanfattning : Slöjdande innebär att befinna sig i olika arbetsområden där man tar till sig kunskaper genom att använda flera olika sinnen medan man bearbetar och formar olika material till slöjdföremål. Vårt syfte med detta examensarbete var att undersöka hur olika visuella hjälpmedel kunde stödja både slöjdläraren i sina undervisningsmetoder men också eleverna i deras inlärningsprocesser av olika praktiska kunskaper. LÄS MER

 3. 3. Konfektionsbranschens logistikstrategi – Outsourcing versa Insourcing

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Antonia Dahlin; Charlotte Henriksson; Nicolina Brasar; [2012]
  Nyckelord :logistikstrategi; outsourcing; insourcing; flexibilitet; kostnader; kärnkompetens; lindex can; Social Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Genom att integrera logistik längs värdekedjan i form av kunskap samt partnerskapsallianser ökar företagens möjlighet att skapa konkurrenskraft utifrån dess kärnkompetens. Olika företag arbetar utifrån olika strategier med syfte att tillfredsställa slutkunden och dess behov. LÄS MER