Sökning: "April Said"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden April Said.

 1. 1. Synen på djur och rättigheter i svensk djurskyddslagstiftning : En lagstiftningsanalys med utgångspunkt i Tom Regans rättighetssyn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emma Almroth; [2019]
  Nyckelord :Tom Regan; the rights view; animal rights; subjects-of-a-life; Tom Regan; rättighetssynen; djurrätt; djurskydd; livssubjekt;

  Sammanfattning : Tom Regans rättighetssyn används för att granska svensk djurskyddslagstiftning och undersöka lagstiftningens syn på djur och rättigheter. Både den nu gällande djurskyddslagen (1988:534) och djurskyddslagen (2018:1192) som träder i kraft den 1 april 2019 granskas. LÄS MER

 2. 2. Vem är personuppgiftsansvarig enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning? - En studie i räckvidden för definitionen av (gemensamt) personuppgiftsansvarig.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Kimmy Ränzlöw; [2019]
  Nyckelord :dataskyddsförordningen; förordning 2016 679; GDPR; General Data Protection Regulation; dataskyddsdirektivet; direktiv 95 46 EG; personuppgiftsansvarig; bestämmer; ändamål; medel; registeransvarig; gemensamt; personuppgifter; behandling; register; personuppgiftsbiträde; tjänstelevererande; mellanhand; mottagare; tredje part; controller; processor; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sammanfattning För ganska exakt ett år sedan, den 25 maj 2018, började dataskyddsförordningen, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016, om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), allmänt känd som GDPR efter engelskans General Data Protection Regulation, tillämpas i hela EU. Förordningen kom inte som någon överraskning utan har varit i kraft sedan den 25 maj 2016 och är baserad på det äldre dataskyddsdirektivet, Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, som varit gällande från 1995 och implementerad i svensk lagstiftning sedan 1998 genom personuppgiftslagen (1998:204). LÄS MER

 3. 3. Ett nej är ett nej? - En studie om samtyckeslagen och dess praktiska effekter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Albin Kringstad; [2019]
  Nyckelord :Straffrätt; Våldtäkt; Samtycke; Samtyckeslagen; Rape; Consent; Criminal law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att utreda om den nya våldtäktsbestämmelsen stärker varje individs rätt till personlig och sexuell integritet och sexuella självbestämmande. Studien tar främst sikte på om antalet fällande domar förändrats i och med den nya lagstiftningen, men även anmälningsstatistik och andra effekter undersöks. LÄS MER

 4. 4. Låt oss prata om psykisk ohälsa - En kvalitativ innehållsanalys av hur psykisk ohälsa framställs i kvällspress utifrån ett stigmaperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Matilda Ljungström; Sofia Hellgren; [2019]
  Nyckelord :Stigma process; content analysis; mental illness; media.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to achieve an understanding of how public media pictures mental illness with help from a stigma perspective. Throughout the investigation the Stigma Process by Link and Phelan (2001) has been used to understand and interpret the material acquired. LÄS MER

 5. 5. CARBONDIOXIDE FLUXES FROM A CONTROLLED BOREAL RIVER

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Författare :FRANK ARTHUR; [2018]
  Nyckelord :Carbon dioxide fluxes; Gas transfer Velocity; Turbulence; Eddy covariance; Stream flow; Wind speed; Global Carbon cycle; Latent and sensible heat fluxes.;

  Sammanfattning : River, lakes and   streams account for more carbon dioxide emissions than all other freshwater   reservoirs together. However, there is still lack of knowledge of the   physical processes that control the efficiency of the air-water exchange of   CO2 in these aquatic systems. LÄS MER