Sökning: "ArcGIS"

Visar resultat 1 - 5 av 283 uppsatser innehållade ordet ArcGIS.

 1. 1. Ecological Representativity of Marine Protected Areas along the Swedish West Coast : evaluating the effectiveness of the existing network and identifying expansion opportunities in the Skagerrak

  Master-uppsats, SLU/Dept. Of Aquatic Resources

  Författare :Kimberly Arfwedson; [2021]
  Nyckelord :ecological representativity; ecological coherence; species richness; marine protected areas; Marxan; no-take zones;

  Sammanfattning : Marine protected areas (MPAs) are recognised worldwide as an important tool to combat biodiversity loss. The European union (EU) has recently adopted a new strategy aiming at protecting at least 30% of Europe’s marine environment and inferring strict protection for one third of the protected area. LÄS MER

 2. 2. Krigshändelser i Norrland 1809 : Ett arkeologiskt perspektiv på gamla kustlandsvägen, krigslämningar och framtida exploatering

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Johanna Kantak; [2021]
  Nyckelord :Kustlandsvägen; finska kriget; slagfältsarkeologi; landskapsarkeologi; exploatering; kriget 1809;

  Sammanfattning : This bachelor’s thesis aims to reconstruct the coastal road of northern Sweden during the Finnish war 1808–1809. The thesis purpose is also to discuss what kind of archaeological remains can be found in northern Sweden from the war 1808-1809 and if the archaeological remains are vulnerable to future exploitation. LÄS MER

 3. 3. Water-related disasters : An overview of landslides and floods in Sweden

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Josefin Wiklund Klingbjer; [2021]
  Nyckelord :Natural disasters; floods; flooding; landslide; ArcGIS; Sweden; Västra Götaland; Västernorrland; Värmland; Västerbotten; Örebro; Ångermanälven; Norsälven; Klarälven; Göta älv; Naturkatastrofer; översvämning; skred; ArcGIS; Sverige; Västra Götaland; Västernorrland; Värmland; Västerbotten; Örebro; Ångermanälven; Norsälven; Klarälven; Göta älv;

  Sammanfattning : Current research shows that water-related disasters are the most common natural disaster worldwide and these disasters are increasing in numbers. Water-related disasters cause negative consequences through damage to infrastructure and human health. LÄS MER

 4. 4. Analys om spridning av jätteloka i Kristianstads kommun : GIS- analys

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Peter Johan Svensson; [2021]
  Nyckelord :Invasiva arter; jättelokan; Heracleum mantegazzianum; invasionsprocess; GIS;

  Sammanfattning : Spridning av invasiva arter medför stora konsekvenser för den biologiska mångfalden, människors hälsa och ekonomi. Jättelokan är en av de vanligt förekommande invasiva arterna som finns i Sverige. Det finns omfattande kunskaper om jättelokans biologiska egenskaper, spridning och påverkan på biologiska mångfalden och människor. LÄS MER

 5. 5. Prediktering av grundvattennivåi område utan grundvattenrör : Modellering i ArcGIS Pro och undersökningav olika miljövariablers betydelse

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Olof Lood; [2021]
  Nyckelord :groundwater; groundwater level; modeling; ArcGIS; machine learning; Random Forest; Forest-based Classification and Regression; Model Builder; grundvatten; grundvattennivå; modellering; ArcGIS; maskininlärning; Random Forest; Forest-based Classification and Regression; Model Builder;

  Sammanfattning : Myndigheten Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) har ett nationellt ansvar för att övervaka Sveriges grundvattennivåer. Eftersom det inte är möjligt att få ett heltäckande mätstationssystem måste grundvattennivån beräknas på vissa platser. LÄS MER