Sökning: "Barn i behov av särskilt stöd"

Visar resultat 11 - 15 av 245 uppsatser innehållade orden Barn i behov av särskilt stöd.

 1. 11. Att hitta vägen till inkludering i förskolan En kvalitativ studie om några förskollärares resonemang kring inkludering för barn i behov av särskilt stöd

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Anna Maj; Cathrine Jovander; [2020-01-16]
  Nyckelord :inkludering; barn i behov av särskilt stöd; skolan; förskolan; förhållningssätt; delaktighet; miljö;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med den kvalitativa studien är att undersöka hur några förskollärare resonerar kringbegreppet inkludering, vilka barn som de anser vara i behov av särskilt stöd samt hurförskollärarna resonerar kring att arbeta inkluderande i förskolan med fokus på barn i behov avsärskilt stöd.Centrala frågeställningar i föreliggande studie är följande:1. LÄS MER

 2. 12. Den betydelsefulla helhetsbilden En vinjettstudie ur specialpedagogiska perspektiv i arbete för en förskola likvärdig för alla barn

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Karin Blad; Ulrika Eriksson; [2020-01-16]
  Nyckelord :Framgångsfaktorer; förskola; likvärdighet; inkludering; specialpedagoger; organisation; tid; yrkesroll; helhetsbild; hermeneutisk ansats; vinjettmetod;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att upptäcka framgångsfaktorer i den specialpedagogiska yrkesrollen, som några specialpedagoger ser som betydelsefulla i sitt arbete mot en förskola likvärdig för alla barn. Vidare undersöks vad specialpedagogerna anser sig behöva för att möjliggöra en förbättring och utveckling av sitt arbete. LÄS MER

 3. 13. Hur kan inkludering av barn med autism i förskolan se ut? : En fallstudie om inkludering i förskolan ur ett delaktighetsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Yvonne Lauri; [2020]
  Nyckelord :autism; delaktighet; förskola; inkludering; socialt samspel;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete var att ta reda på hur inkludering av barn med diagnosen autism i förskolan kan se ut ur ett delaktighetsperspektiv. För att ta reda på detta har tre förskolelärare på olika förskolor intervjuats för att undersöka hur de beskriver sitt arbete för att främja delaktigheten för barn med autism i den dagliga verksamheten. LÄS MER

 4. 14. Skolsköterskans stödjande funktion av barn med autism

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sara Lundmark; Albina Tuzovic; [2020]
  Nyckelord :autism; communication; knowledge; school nurse; support; autism; kommunikation; kunskap; skolsköterska; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa hos barn och unga har ökat under de senaste åren och behovet av att stödja elever som behöver särskilt stöd har ökat. Elever med autism löper större risk att drabbas av psykisk ohälsa, därför är det av stor vikt att skolsköterskan har kunskap i hur man bemöter dessa elever. LÄS MER

 5. 15. Att möta familjer med för tidigt födda barn med ätsvårigheter : Erfarenheter hos specialistsjuksköterskor i barnhälsovården

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Sofia Forslund; [2020]
  Nyckelord :District Nurse; Child Health nurse; preterm; eating difficulties; experiences family centered care; qualitative content analysis; Distriktsköterskor; barnhälsovårdssjuksköterskor; prematur; ätsvårigheter; erfarenheter; familjecentrerad omvårdnad; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Det är en stressfull upplevelse och stor utmaning för föräldrar att få ett barn som föds för tidigt. Forskning visar dessutom att dessa barn ofta drabbas av ätsvårigheter, vilket förvärrar föräldrarnas situation ytterligare. LÄS MER