Sökning: "Britt Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Britt Larsson.

 1. 1. Det är något som inte stämmer : Att urskilja dyslexi hos andraspråkselever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Ulrika Larsson; Ulla-Britt Petersson; [2018]
  Nyckelord :the Simple View of Reading; dyslexi; flerspråkighet; läs- och skrivsvårigheter; svenska som andraspråk; andraspråksinlärning;

  Sammanfattning : Att urskilja om en andraspråkselevs läs- och skrivsvårigheter är av tillfällig, andraspråksrelaterad natur eller ett tecken på en djupare problematik är svårt. Samtidigt är det av fundamental betydelse för att eleven i fråga ska få den undervisning som svarar mot aktuell utvecklingsnivå och behov. LÄS MER

 2. 2. Vad underlättar respektive hindrar fysisk aktivitet hos personer med långvariga smärtor? : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för medicin och hälsaHälsouniversitetet; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för medicin och hälsaHälsouniversitetet

  Författare :Johanna Strömbom; Malin Carlsson; [2014]
  Nyckelord :följsamhet; smärta; fysisk aktivitet; kvalitativ forskning;

  Sammanfattning : Titel: Vad underlättar respektive hindrar fysisk aktivitet hos personer med långvariga smärtor? – En kvalitativ intervjustudie.Författare: Malin Carlsson & Johanna Strömbom, Sjukgymnastprogrammet, Institutionen för Medicin och Hälsa (IMH), Linköpings universitetHandledare: Britt Larsson, Docent i yrkesmedicin, Lektor i klinisk smärtforskning, Institutionen för Medicin och Hälsa (IMH), Linköpings universitet. LÄS MER

 3. 3. Det gör ont : Läkemedelsfri smärtlindring med stöd av grindteorin ur ett patientperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Britt-Marie Larsson; Maria Crantz; [2013]
  Nyckelord :non-pharmacological; pain; pain management; pain relief; nurse; nursing; gate-control theory; complementary; adjuvant; adjunct; alternative; supplement; icke-farmakologisk; läkemedelsfri; smärta; smärtbehandling; smärt-lindring; sjuksköterska; omvårdnad; grindteorin; komplementär; komplement; alternativ;

  Sammanfattning : SYFTE: Syftet är att belysa patienternas upplevelse av läkemedelsfri smärtlindring med stöd av grindteorin.DESIGN: LitteraturstudieBAKGRUND: Kunskap om hur patienterna upplever läkemedelsfri smärtbehandling baserad på grindteorin, kan göra det lättare för den enskilda sjuksköterskan att fatta beslut om användande av dessa metoder. LÄS MER

 4. 4. Stöd i det dagliga livet hos individer med kronisk hjärtsvikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Britt-Marie Josephson; Monica Larsson; [2011]
  Nyckelord :Hjärtsvikt; Sjuksköterska; Stöd; Undervisning; Dagligt liv.;

  Sammanfattning : Idag har cirka 300 000 människor i Sverige diagnosen hjärtsvikt och många fler lever troligen med sjukdomen utan att veta om det. De vanligaste orsakerna till hjärtsvikt kan bland annat vara hypertoni, diabetes, klaffsjukdom, ischemi av myokardiet. LÄS MER

 5. 5. Ingen vänlig överenskommelse? : Konflikter vid laga skifte i Rengsjö socken 1847-1874

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

  Författare :Karin Larsson; [2011]
  Nyckelord :laga skifte; konflikt; lantmätare; ägodelningsrätt; Hälsingland; Rengsjö;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks laga skifte i Rengsjö socken och vilka konflikter som uppstod i samband med skiftesförrättningarna under åren 1847 till 1874. En kategorisering av olika konflikter har gjorts och med studier av laga skiftesprotokollen har konflikterna identifierats samt uppställda hypoteser och frågor bearbetats och besvarats. LÄS MER