Sökning: "Emelie Fredriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Emelie Fredriksson.

 1. 1. August Strindberg och "den så kallade Kvinnosaken" : En undersökning av August Strindbergs bidrag till sedlighetsdebatten genom Giftas I och II

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Emelie Fredriksson; [2021]
  Nyckelord :Strindberg; sedlighetsdebatten; genus; genuskontrakt; manlig backlash;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Patienters erfarenheter av att ha överlevt hjärtstopp : – En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Emelie Boss; Rebecca Fredriksson; [2021]
  Nyckelord :Cardiac arrest; literature review; lived experience; patient; quality of life.; Erfarenhet; hjärtstopp; litteraturöversikt; livskvalitet; patient.;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige drabbas årligen cirka 8000 till 9000 personer av hjärtstopp. De flesta överlever inte, men i takt med att allmänheten utbildats i hjärt- och lungräddning och fler hjärtstartare finns tillgängliga överlever fler personer hjärtstopp. LÄS MER

 3. 3. Närståendes upplevelser av att närvara vid hjärt- och lungräddning - en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Emelie Fredriksson; Nathalie Jansson; [2021]
  Nyckelord :CPR cardiopulmonary resuscitation ; experience; family presence during resuscitation FPDR ; literature review.; HLR hjärt-lungräddning ; litteraturöversikt; närståendes närvaro; upplevelse.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vid hjärt- och lungräddning (HLR), både hospitalt och prehospitalt, kan närståendevara närvarande. Ett av de globala hållbara målen eftersträvar en god hälsa och välbefinnandeför alla. Detta kan erhållas med personcentrerad vård som syftar bland annat på att stötta,kommunicera och visa lyhördhet till närstående. LÄS MER

 4. 4. Våld mot kvinnor i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Liv Axelsson; Emelie Fredriksson; Elvira Johansson; [2020]
  Nyckelord :Person-centred care; domestic violence; nurses; experiences; challenges.; Personcentrerad vård; våld i nära relationer; sjuksköterskor; upplevelser; utmaningar.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relationer är ett globalt problem och många kvinnor söker ofta vård för sina skador även om de inte uppger att skadorna är relaterade till våld. Sjuksköterskor är ofta den första kontakten som den våldsutsatta kvinnan har med vården och sjuksköterskor bör arbeta för att skapa en förtroendefull och trygg relation till kvinnan. LÄS MER

 5. 5. En skandalös händelse : En fallstudie i Aftonbladets rapportering kring Benny Fredriksson

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Emelie Werme; [2020]
  Nyckelord :Framing; skandalrapportering; nyhetsvärdering;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur Aftonbladet skildrade Benny Fredriksson under hela rapporteringsförloppet, både före och efter hans död. Vidare avser studien att genom ett fall förstå hur Aftonbladet gestaltar händelser som anses skandalösa. Ur ett större perspektiv avser uppsatsen att bidra till forskning om skandaler. LÄS MER