Sökning: "Emma Hult"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Emma Hult.

 1. 1. Arbetar du verkligen? – Flexibilitet och dess kontroll i tjänstemannaorganisationer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lina Murro; Emma Hult; [2020-02-13]
  Nyckelord :flexibelt arbete; övervakning; kontroll; självdisciplin; makt; frihet under ansvar; målstyrning;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att bidra med förståelse och kunskap kring ett flexibelt arbetssätt och hur detta praktiseras i tjänstemannaorganisationer. Studien utforskar hur kontroll påverkas för chefer och anställda i ett flexibelt arbete samt hur individerna uppfattar konsekvenser – dessa perspektiv gör studien unik från tidigare forskning. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda familjer när ett barn får vård i livets slutskede - En intervjustudie om meningsfulla handlingar

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Emma Hult; Carolina Olsson; [2018]
  Nyckelord :Sjuksköterska; upplevelser; meningsfulla handlingar; vård i livets slutskede; barnsjukvård; familj; kvalitativ intervjustudie; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Varje år dör cirka 550 barn i Sverige. När ett barn dör är oftast familj och närstående närvarande och sjuksköterskan bör ha de resurser som krävs för att ta hand om de drabbade familjerna. Det finns ett stort engagemang från sjuksköterskor att ge betydelsefulla omvårdnadsåtgärder och att göra gott. LÄS MER

 3. 3. Olika utrymningsvägars påverkan på personflöde och riskbild

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Erik Holgersson; Emma Hult Lindström; [2017]
  Nyckelord :Egress routes; hinder; risk; Personflöde; utrymningsvägar; pedestrian outflow; obstacle; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In previous regulations a 1,20-meter-wide door in large halls could be exchanged with two 0,90-meter-wide doors. This exchange is not mentioned in current regulations but the concept may still be useful in buildings of today. LÄS MER

 4. 4. Behandling vid Burning Mouth Syndrome

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Hanna Palmér; Emma Hult; [2014]
  Nyckelord :Behandling; BMS; smärta;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Postoperativ behandling vid ruptur av ligament patella : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sjukgymnastik; Uppsala universitet/Sjukgymnastik

  Författare :Annelie Hult; Emma Moberg; [2013]
  Nyckelord :Patellar tendon; patellar ligament; rupture; postoperative treatment; treatment outcome; literature review;

  Sammanfattning : Syfte: Sammanställa och granska studier gällande postoperativ behandling vid ruptur av ligament patella. Detta för att beskriva effekt och kvalitet på studier om postoperativ behandling.Metod: En beskrivande litteraturstudie valdes som design, med sökorden: patellar ligament, patellar tendon, rupture, knee injuries, surgery. LÄS MER