Sökning: "Europeiska konstitutionen"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Europeiska konstitutionen.

 1. 1. Europeisk identitet – Den obesvarade frågan? : En kvalitativ studie av EU-konstitutionen och Lissabonfördraget ur två identitetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Nils Svärd; Magnus E. Jonsson; [2008]
  Nyckelord :EU; Europeiska Unionen; EU-konstitutionen; Lissabonfördraget; Identitet; Europeisk identitet; Ethnie; Smith; Gellner;

  Sammanfattning : Den 13 december 2007 undertecknades ett nytt EU-fördrag i Portugals huvudstad Lissabon. Detta fördrag, kallat Lissabonfördraget, utgör en reviderad form av den EU-konstitution som inte blev godkänd vid folkomröstningar i Frankrike och Nederländerna 2005. LÄS MER

 2. 2. Europolkonventionens förenlighet med artikel 8 Europakonventionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Jontell; [2007]
  Nyckelord :Folkrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den Europeiska Unionen bygger på ett samarbete om fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. Som ett led i att trygga fri rörlighet för personer inom unionen har gränskontroll vid de inre gränserna i unionen avskaffats. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors underrepresentation i politiken i EU: en studie om social representation och strategier för att öka kvinnors representation i politik som betonar individen eller gruppen i kontexten av EU

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Frida Ögren; [2007]
  Nyckelord :underrepresentation; EU social representation; närvarons politik; grupprepresentation; paritet; genus som serialitet; essentialism; Gender studies; Genusvetenskap; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en kvalitativ studie som syftar till att se vilka värden Europeiska Unionen vill bygga på och uppmärksamma kvinnors underrepresentation i politiken i EU, och utifrån det diskutera betydelsen av social representation för att inkludera kvinnor. Vidare att se till för- och nackdelar med strategier som betonar individen eller gruppen. LÄS MER

 4. 4. Omvänd diskriminering och dess betydelse för den Europeiska Unionens konstitutionella status

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johanna Syrén; [2006]
  Nyckelord :Allmän rättslära; EG-rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Gemenskapsrätten är svårdefinierbar och svårplacerbar. Detta bland annat på grund av att EG-domstolen har tillskrivit rättssystemet nya karaktärsdrag. EG-rätten beskrivs av vissa som en konstitutionell företeelse medan andra menar att rättssystemet fortfarande är av folkrättslig karaktär. LÄS MER

 5. 5. Skyddet av grundläggande fri- och rättigheter - Hur nationell rätt, gemenskapsrätten och Europakonventionen tillsammans skyddar grundläggande fri- och rättigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emanuel Allroth; [2006]
  Nyckelord :Statsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : De grundläggande fri- och rättigheterna skyddas idag av tre skilda rättsordningar i Europa. I Sverige stadgas det konstitutionella rättighetsskyddet i Regeringsformen. Även inom EG-rätten finns ett rättighetsskydd, som genom den tilltänkta EU-konstitutionen fullt ut ges konstitutionell status. LÄS MER