Sökning: "Examensarbete lärarprogrammet"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden Examensarbete lärarprogrammet.

 1. 1. ”Det har ju varit lite godtyckligt” – om överlämning från förskola till förskoleklass

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lynda MacGregor; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Examensarbete inom Lärarprogrammet LP01 Titel: “Det har ju varit lite godtyckligt” - om överlämning till förskoleklassFörfattare: Emmy Cronquist & Lynda MacGregor Termin och år: VT2018Kursansvarig institution: Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Handledare: Jan Eriksson Examinator: Marita RhedinRapportnummer: VT18-1120-01Nyckelord: Överinskolning, förskoleklass, förskola, NPF, Med utgångspunkt i att förskoleklassen nu blir en obligatorisk del i skolplikten, samt vikten i att tidigt identifiera och bemöta barn i behov av särskilt stöd med insatser för främjat lärande, har vi frågat oss hur överinskolningen av barn från förskola till förskoleklass ser ut. Det framgår i styrdokumenten för de båda verksamheterna att det ska läggas ett extra fokus på barn i behov av särskilt stöd i samband med överlämning till förskoleklass för att övergången ska vara så odramatisk för barnen som möjligt. LÄS MER

 2. 2. Starka barn med "jävlar anamma" : En analys av grit i klassisk barnlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Sara Johansson; [2018]
  Nyckelord :Grit; Perseverance; Goal Achievements; Children’s Literature; Social Class; Fighting Spirit; Grit; Uthållighet; Måluppfyllelse; Barnlitteratur; Social klass; Kämparanda;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka och skapa djupare förståelse för hur begreppet grit framställs som motiv i klassisk barnlitteratur. Grit kan definieras som "the disposition to pursue long-term goals with sustained interest and effort over time" (Duckworth et al, 2014, s. 2). LÄS MER

 3. 3. Manligt och kvinnligt i årskurs 8- Kvantitativ innehållsanalys av texter och bilder i två läroböcker i engelska

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Netja Reinhamre; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractExamensarbete inom Lärarprogrammet LP01Titel: Manligt och kvinnligt i årskurs 8 - Kvantitativ innehållsanalys av texter och bilder i tvåläroböcker i engelskaEnglish title: Masculinity and femininity in (Swedish) 8th grade - Quantitative contentanalysis of texts and images in two English textbooksFörfattare: Netja ReinhamreTermin och år: VT 2017Kursansvarig institution: Institutionen för sociologi och arbetsvetenskapHandledare:Birgitta SvenssonExaminator: Florenda Gallos CronbergRapportnummer: VT17-2930-001-LAU690Nyckelord: Läromedel, engelska, jämställdhet, genusSammanfattningGenom en att räkna namn/pronomen, sysselsättningar, adjektiv och personer på bild har jag undersökttextböckerna Wings 8 och Good Stuff Gold C i syfte att ta reda på om de kan klassificeras som kvantitativtjämställda. Med kvantitativ jämställdhet menar jag att båda könen är representerade till minst 40 %. LÄS MER

 4. 4. Gymnasiet är ett helvete – bokstavligt talat. En normkritisk textanalys av Engelsforstrilogin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Göteborgs universitet / Lärarutbildningsnämnden

  Författare :Jennifer Hallberg; Johanna Larnemark; [2016-02-29]
  Nyckelord :Normkritisk pedagogik; intersektionalitet; Engelsforstrilogin; fantasy; normer; kapital; metaforer; narrativ fantasi;

  Sammanfattning : AbstractExamensarbete inom Lärarprogrammet LP01Titel: Gymnasiet är ett helvete – bokstavligen talat. En normkritisk analys avEngelsforstriloginFörfattare: Jennifer Hallberg och Johanna LarnemarkTermin och år: HT 2014Kursansvarig institution: Institutionen för sociologi och arbetsvetenskapHandledare: Marita RhedinExaminator: Bengt JacobssonRapportnummer: HT14-1120-3Nyckelord: Normkritisk pedagogik, intersektionalitet, Engelsforstrilogin, fantasy, normer,kapital, metaforer, narrativ fantasiDenna uppsats har syftat till att genomföra en kvalitativ textanalys och undersöka hur den normkritiskapedagogiken kan tillämpas i svenskämnet. LÄS MER

 5. 5. Att bli sedd, att få svar, att få vara med och få vara aktiv och bjudas in till det hela tiden. Elevers delaktighet i det lärarledda klassrumssamtalet.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jenny Schmidt; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Examensarbete inom Lärarprogrammet LP01Titel: ”Att bli sedd, att få svar, att få vara med och få vara aktiv och bjudas in till det hela tiden.” - Elevers delaktighet i det lärarledda klassrumssamtalet. LÄS MER