Sökning: "brott mot mänskliga rättigheter"

Visar resultat 1 - 5 av 96 uppsatser innehållade orden brott mot mänskliga rättigheter.

 1. 1. "Make Orwell Fiction Again" - Den nya lagen om hemlig dataavläsning i förhållande till rättssäkerhet samt rätt till integritet och privatliv.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anton Ramazanzadeh Darabad; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I år trädde lag (2020:62) om hemlig dataavläsning i kraft, vilket gav de brottsbekämpande myndigheterna befogenhet att i hemlighet avlyssna och läsa data. Denna uppsats kommer att försöka ge läsaren en förståelse av själva lagen och dess innebörd, för att sedan analysera lagen. LÄS MER

 2. 2. Flickor och pojkar i regeringens lagreform : En kvalitativ innehållsanalys om hedersrelateratvåld och förtryck

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Avdelningen för mänskliga rättigheter och demokrati

  Författare :Dunia Adel; [2020]
  Nyckelord :Honor crime; arranged marriage; child marriage; genital mutilation; Hedersbrottslighet; arrangerat äktenskap; barnäktenskap; könsstympning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att med hjälp av kvalitativ innehållsanalys studeraoch koda regeringens proposition om hedersrelaterat våld och förtryck (2020) där utgångspunkten är att lyfta fram hur regeringen definierar vad det innebär att vara en pojke och flicka i en hederskontext, samt vilka erfarenheter och roller som kan skilja dem emellan. Resultatet av studien visar att flickor är offer för hedersrelaterat våld och förtryck, resultatet visade att även om pojkar kan bli offer för hedersrelaterat våld så uppfattas de också som förövare. LÄS MER

 3. 3. Rätten mot självangivelse i konkurrensprocessen - En jämförelse av rätten mot självangivelse som den tillämpas i EU-domstolen respektive Europadomstolen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jesper Horndahl; [2020]
  Nyckelord :Konkurrensrätt; självangivelse; self-incrimination; straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats behandlar frågeställningar rörande förhållandet mellan EU:s konkurrensrätt och rätten mot självangivelse. Uppsatsens syfte är att undersöka företags rätt att vara tyst när de är föremål för en konkurrensrättslig utredning. För att uppfylla syftet kommer följande två frågeställningar att ställas: 1. LÄS MER

 4. 4. Yttrandefrihet i Turkiet utifrån två rättsfall - En argumentationsanalys av två rättsfall om yttrandefrihet i Turkiet och hur de förhåller sig till de samhällsfunktionella teorierna sannings-, demokrati- och toleransargumenten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Rojin Tutak; [2020]
  Nyckelord :Nyckelord: Yttrandefrihet; Turkiet; Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna; Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna; Art. 10; Art. 301 Key words: Freedom of expression; Turkey; European Court of Human Rights; European Convention for the Protection of Human Rights; Article 10; Article 301; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this bachelor thesis is to gain a deeper understanding of how Turkey has dealt with freedom of expression. This study analyzes two court cases in which the European Court of Human Rights determined that Turkey failed in its obligation to protect the freedom of expression of two of its citizens, Hrant Dink and Selahattin Demirtaş. LÄS MER

 5. 5. Responsibility to Protect and International Law - The Case of the Rohingya

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alice Ribbenvik; [2020]
  Nyckelord :Public international law; responsibility to protect; Rohingya; Myanmar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Rohingya-muslimerna i Myanmar har utsatts för diskriminering och förtryck i många decennier. Sedan 2012 har våldet i Myanmar eskalerat till vad många menar är folkmord. De påstådda brotten har fått uppmärksamhet i det internationella samfundet och särskilt inom området internationella mänskliga rättigheter. LÄS MER