Sökning: "Företagsstruktur"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet Företagsstruktur.

 1. 1. Graph Visualization of Legal Business Structures

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Lovisa Josefsson; Frans Apentis Emriksson; [2019]
  Nyckelord :Graph Visualization; Network Visualization; Legal Business Structure; Corporate Structure; Legal Structure; Contract Structure; Agreement Structure; Grafvisualisering; Näterksvisualisering; Legal Affärsstruktur; Företagsstruktur; Legal Struktur; Kontraktsstruktur;

  Sammanfattning : Visualization of complex data is a challenging topic. Data are often stored in spreadsheets making it difficult to get an overview of otherwise inaccessible information. Visualization of data is necessary for getting an understanding of complex structures. LÄS MER

 2. 2. Development of a tool to characterize business models for forestry services

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Filip Benjaminsson; [2018]
  Nyckelord :contractor forestry; service design; harvesting; silviculture; customer requirements;

  Sammanfattning : The Northern Periphery and Arctic (NPA) region is a part of northern Europe with common characteristics of low population density and low economic diversity, but with an abundance of natural resources. The region covers areas in eight countries, of which this study has focused on Sweden, Finland, Great Britain, and Ireland. LÄS MER

 3. 3. Kravet på hastighet och dess påverkan på de anställdas prestation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Högberg; [2017-08-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I dagens samhälle råder ett hastighetskrav som forskningar menar på kan ha påverkan på organisationer och dess anställda. Studiens syfte var då att undersöka hur organisationer syn på tid kan påverka de anställdas prestation. LÄS MER

 4. 4. Ekonomistyrning i en komplex och föränderlig omvärld –En fallstudie av ett medelstort projektbaserat företag i byggbranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Cullberg; Cecilia Svensson; [2017-06-09]
  Nyckelord :Ekonomistyrning; byggbransch; projektbaserat företag; medelstort företag;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: I Sverige finns det stora satsningar på infrastruktur ochbyggnation. En produktivitetsökning behövs då byggbranschen inte har kunnat leverera enligtefterfrågan. Byggbranschen är föränderlig och har komplexa leveranser i projektform. LÄS MER

 5. 5. Tillverkad av vem?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linus Erlandsson Bratt; Johan Eriksson; Aisha Mossberg; [2017]
  Nyckelord :Country of Origin; Country of Manufacture; Country of Brand; Country of Design; Country of Ownership; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbetets titel: Tillverkad av vem? Seminariedatum: 2017-06-01 Ämne/kurs: FEKH29, Examensarbete kandidatnivå i Marknadsföring, 15 HP Författare: Linus Bratt, Johan Eriksson, Aisha Mossberg Handledare: Annette Cerne Fem nyckelord: Country of Origin, Country of Manufacture, Country of Brand, Country of Design, Country of Ownership Syfte: Att förstå hur studenter vid Ekonomihögskolan på Lunds Universitet uppfattar COO begreppen, samt om deras bild av svenskt och svenska företag går ihop med den faktiska företagsstruktur som de tre exempelföretagen som studien utgått ifrån har. Metod: Studien har utgått från en kvantitativ metod med en positivistisk syn och den ontologiska ståndpunkten objektivism. LÄS MER