Sökning: "Folkrätt mänskliga rättigheter"

Visar resultat 1 - 5 av 118 uppsatser innehållade orden Folkrätt mänskliga rättigheter.

 1. 1. Staten hör dig: En utredning av hemlig telefonavlyssning i förhållande till rättssäkerhet och integritetsskyddet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Dimen Hoshiar Abdulrahman; [2019]
  Nyckelord :allmän rättslära; jurisprudence; folkrätt; public international law; statsrätt; straffrätt; criminal law; mänskliga rättigheter; offentlig rätt; konstitutionell rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : For several years, the law enforcement authorities have received severe criticism for their handling of secret telephone tapping. The criticism concerned systematic errors in their routines regarding both the destroying of materials obtained through secret telephone tapping and in notifying individuals about its use. LÄS MER

 2. 2. Disappearing island states and human rights. Preservation of statehood and human rights in times of climate change.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Isabelle Berggren; [2019]
  Nyckelord :International law; human rights; climate change; states; Folkrätt; mänskliga rättigheter; miljö; statsbegreppet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Asylrättens innebörd i internationell rätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Rebecca Sahlin Karlsson; [2019]
  Nyckelord :refugees right of asylum customary international law custom territorial right human rights ethics seek obtain; flyktingar asylrätt rätten till asyl sedvanerätt internationell sedvana folkrätt territoriell rätt mänskliga rättigheter söka erhålla etik sedvanebedömning;

  Sammanfattning : En av de mest politiskt omdebatterade frågorna i världen idag är hur ett land ska ställa sig till de migranter och människor på flykt som söker skydd inom landets gränser. Även inom juridiken finns olika uppfattningar av vad rätten till asyl verkligen innebär. LÄS MER

 4. 4. Principerna om första asylland och säkert tredjeland : En giltig metod för länder att fördela ansvaret för asylsökande?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Else Welinder; [2018]
  Nyckelord :Folkrätt; migrationsrätt; migration; mänskliga rättigheter; flyktingkonventionen; CEAS; EU; Turkietöverenskommelsen; Turkietavtalet; principen om säkert tredjeland; principen om första asylland; safe third country;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Frivilligt tvångsarbete : Uttolkning av fallet Chowdury v. Greece i den europeiska domstolen för mänskliga rättigheter utifrån ett moraliskt perspektiv på förtryck

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Camilla Rubensson; [2018]
  Nyckelord :forced labor; human trafficking; exploration; marginalization; Chowdury; ECtHR; ethics; political philosophy; five faces of oppression; workers right; tvångsarbete; trafficking; exploatering; marginalisering; folkrätt; Chowdury; ECtHR; etik; politisk filosofi; fem ansikten av förtryck; arbetares rättigheter;

  Sammanfattning : Den europeiska domstolen för mänskliga rättigheter har tagit upp ett mål om tvångsarbete där de klargjort att en arbetsrelation kan utgöra tvångsarbete även om arbetaren initialt accepterat arbetsvillkoren om det finns exploaterande element. I uppsatsen används idé- och argumentationsanalys för att analysera domslutet genom applicering Iris Marion Youngs teori om fem ansikten av förtryck för att utröna om domstolens argumentation uppnår en nivå av moral i linje med teorin. LÄS MER