Sökning: "Handlingsnät"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet Handlingsnät.

 1. 1. Organisatorisk Resiliens i kris - en uppsats om tillitens roll för organisatorisk styrka och motståndskraft

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Caroline Lindgren Mellberg; Pierre Torwald; [2022-02-16]
  Nyckelord :Organisatorisk resiliens; Organisering; Sensemaking; Handlingsnät; Värderingar; Kris; Konstruktivistiskt;

  Sammanfattning : Denna studie har syftat till att på ett beskrivande sätt utveckla förståelsen kring begreppet organisatorisk resiliens samt att se på hur kriser påverkar organisationers och människors förståelse och handlande. Nio olika personer på lika många organisationer har intervjuats för insamlandet av det empiriska materialet för att analysera frågan; Hur skapas organisatoriskresiliens i kristid genom den organisering som sker? Resultatet av denna fallstudie visar på att ett brett spektra av handlingar i kombination med de sociala relationerna människor emellan påverkar byggandet av den organisatoriska resiliensen. LÄS MER

 2. 2. Utbildning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet : Huvudmannens uppfattning av vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och beskrivning av organisering

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Sophie Rönnklint; [2022]
  Nyckelord :Scientific knowledge; proven experience; education; organising; action nets; the accountable authority; phenomenography; a theory of organizing; Vetenskaplig grund; beprövad erfarenhet; utbildning; organisering; handlingsnät; huvudmannen; fenomenografi; en teori om organisering;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra med kunskap om huvudmannens uppfattning av vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och huvudmannens beskrivning av organisering enligt uppdraget med en utbildning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Essän utgår från två övergripande frågeställningar; Hur uppfattar huvudmannen innebörden av vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet? och Hur beskriver huvudmannen arbetet med att planera, genomföra och följa upp en utbildning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet? Teoretiska utgångspunkter är fenomenografin, där uppfattningsbegreppet är centralt, och en teori om organisering som bidrar till att utforska organisering genom att identifiera organisationens handlingsnät. LÄS MER

 3. 3. Grannsamverkan 2.0? : Storytelling, partnerskapande och den fysiska platsens betydelse

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Christian Söderlund; Vladimir Okhnich; [2022]
  Nyckelord :Storytelling; samverkan; partnerskapande; urban governance; city branding;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the storytelling processes taking place in the network here called the Partnership, founded by three actors in Malmö, Sweden. The Partnership has its roots in WorldPride 2021 and aims to work with inclusion. LÄS MER

 4. 4. Snabbspår för samhällsvetare - Idéresan från politiskt initiativ till konkreta handlingar på Arbetsförmedlingen

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Linda Mårtensson; Murat Ünal; [2018]
  Nyckelord :Snabbspår; Handlingsnät; Idéresa; Tolkning; Samverkan; Nyinstitutionalism; Översättning; Makt; Idéer; Organiseringsprocess;

  Sammanfattning : I uppsatsen har vi studerat arbetsmarknadssatsningen Snabbspår för samhällsvetare ur ett idéreseperspektiv. Med inspiration från Karin Kilhammars avhandling har vi använt Barbara Czarniawska och Bernward Joerges modell för resande idéer som forskningsdesign i uppsatsen. LÄS MER

 5. 5. Lämna över : - Specialpedagogers uppfattningar om att stödja elevers skolövergångar från årskurs 6 till 7

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Per Enell; [2018]
  Nyckelord :specialpedagoger; skolövergångar; överlämning; mellanstadiet; högstadiet; handlingsnät;

  Sammanfattning : The aim of this study was to understand Special Educational Needs Coordinators´ (SENCO) perceptions of how pupils can be supported in school transitions from grade 6 to 7 and how SENCOs can be described as actors in the transition.  Eight semi structured interviews were made with the same number of SENCOs from three different municipalities. LÄS MER