Sökning: "Ideell förening"

Visar resultat 1 - 5 av 113 uppsatser innehållade orden Ideell förening.

 1. 1. Från eldsjäl till chef : En studie om ledarskap inom festivalorganisationer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Sebastian Bergholtz; Emma Hafsteinsdóttir; [2020]
  Nyckelord :Transformativt; Transaktionellt; Ledarskap; Ideell förening; Festivalorganisation; Efterföljare; Ideellt ledarskap;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att förstå ledarskapet hos ideella samt bolagsägda festivalorganisationer och skillnaderna mellan respektive parter, då det i Sverige har skett ett skifte när det kommer till vilken sorts organisationsform som dominerar marknaden. Forskningsfrågor: Hur skiljer sig ledarskapet i en föreningsdriven festivalorganisation från en bolagsdriven festivalorganisation? Metod: Till vår uppsats har vi använt oss av en induktiv ansats där vi hade ett öppet teoretiskt sinne när vi började med den empiriska insamlingen. LÄS MER

 2. 2. Spänningen mellan det ideella och kommersiella inom svensk elitfotboll : – En kvalitativ studie om villkoren som utmanar idrottens demokrati

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Alexander Kronlund; Ljeutrim Makolli; [2019]
  Nyckelord :idealism; commercialism; Swedish elite football; elite football club; democracy within associations; non-profit association; sport limited liability company; new institutional theory; legitimacy; isomorphism; decoupling; institutional logics; idealism; kommersialism; svensk elitfotboll; elitfotbollsförening; föreningsdemokrati; ideell förening; IdrottsAB; nyinstitutionell teori; legitimitet; isomorfism; löskoppling; institutionella logiker;

  Sammanfattning : This study aims to explore how individuals who are operating Swedish elite football clubs manage the tension between non-profit and commercial logics, and whether organizational form is important when managing them. The respondents in this study are individuals with positions at the very highest organizational level, and predetermined themes that concern the tension within Swedish elite football were used in the design of the interview guide. LÄS MER

 3. 3. Nedlagda järnvägar : Intresse och avveckling för annan markanvändning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Frida Bolin; Kristin Hellström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Järnvägsnätet spelar en stor roll i dagens samhälle och det inverkar även stortpå markanvändningen eftersom mark behöver tas i anspråk vid bildande avjärnvägsfastigheter. I Sverige finns det idag ett antal nedlagda järnvägar somingen förvaltar. Detta på grund av att verksamheten som en gång bedrevs intelängre är aktuell. LÄS MER

 4. 4. En fallstudie om Endometriosföreningen och dess möjlighetatt påverka landstingspolitiker i Stockholms län

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofie Johnson; [2018]
  Nyckelord :Patientförening; Endometriosföreningen; Stockholms läns landsting; landstingspolitiker; lobbying;

  Sammanfattning : Endometrios är en kronisk sjukdom som drabbar personer med livmoder. Endometriosvården ansesav många vara bristfällig. Patienter blir runtslussade och har svårt att få en tidig diagnos.Endometriosföreningen är en ideell förening som förutom att stötta drabbade patienter verkar för attpåverka beslutsfattare. LÄS MER

 5. 5. Planering och uppföljning i elitidrottsföreningen Östers IF : En fallstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Amir Omerovic; Magdalena Nedanovska; Therese Boberg; [2018]
  Nyckelord :Non-governmental organization; planning; control; strategic planning; budget; performance measurement.; Ideell förening; ekonomistyrning; planering; uppföljning; strategisk planering; budget; prestationsmätning;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Sedan kommersialiseringen och professionaliseringen tog fart har fotbollen i Sverige vuxit från att endast ha varit en idrott till att bli en kommersiell näringsverksamhet med avlönade yrken. Då omsättningarna inom elitidrottsföreningarna ökar, ökar även kraven på och behovet av en avancerad ekonomistyrning. LÄS MER