Sökning: "Lifecourse perspective"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Lifecourse perspective.

 1. 1. ”Ett slag i ansiktet, här kom verkligheten” : en kvalitativ intervjustudie om ungdomars upplevelse av livsfasen och det skolsociala stödet

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Fredrika Jevrell; Hanna Söderberg; [2020]
  Nyckelord :School social support; Adolescens; Mental health; Lifecourse; Skolsocialt arbete; Ungdomar; Psykisk ohälsa; Livsfas;

  Sammanfattning : Statistiken visar att den psykiska ohälsan hos ungdomar ökar. Rapporter, teorier och tidigare forskning pekar på att övergången mellan barn och vuxen är skör och att skolan har en stor betydelse för individen. Denna studie syftar till att undersöka ungdomens upplevelser av nuvarande livsfas samt av det skolsociala stödet. LÄS MER

 2. 2. In searching for Belonging-Almost at home abroad : A qualitative study on the way refugees developfeelings of home and belonging in the Romanian citiesof Bucharest and Timisoara

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Marius F. Stefan; [2018]
  Nyckelord :Migration; refugees; life course; home; accommodation; belonging; Romania;

  Sammanfattning : Due to an increased flow of refugees, migration has become an important issue that hasraised a lot of concern during the past years. During 2015 alone European member statesreported almost two million migrants crossing their external borders. LÄS MER

 3. 3. Mamma är lik sin mamma : En kvalitativ studie av moderskap ur ett livsloppsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier; Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Linda Hallstenson; Isabelle Ringsåker; [2017]
  Nyckelord :Motherhood; Lifecourse perspective; Discourse; Gender Contract; Moderskap; Livsloppsperspektiv; Diskurs; Genuskontrakt;

  Sammanfattning : The choice of studying motherhood was born out of our own self- perceived experiences as mothers, and in the sense of having a “book of rules” constantly present in the motherly role. Throughout times the motherly discourses surrounding motherhood have included aspects such as caring for and nurturing children, to take care of the household chores and to overall have an all seeing eye over the logistics of the home. LÄS MER

 4. 4. Vuxna fosterbarn: hur påverkar barndomen deras vuxenliv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Carina Kyrönen; [2001]
  Nyckelord :Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose was to investigate "adult foster childrens" view on their childhood and how it may have been influencing their adulthood. The importance of relationships were mostly in focus in the essay. The method was qualitative deepinterviews with three adult foster children between 30-42 years of age. LÄS MER