Sökning: "Martina Eliasson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Martina Eliasson.

 1. 1. Förändring av hållbarhetsrapportering över tid UNDERSÖKNING AV SVENSKA BANKERS HÅLLBARHETSRAPPORTER

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ebba Broder; Martina Eliasson; [2021-06-30]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; hållbarhetsmålen SDG; ESG; EU-taxonomin; CONI-modell.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Hållbar utveckling har fått större utbredning i samhället. Hållbarhetsredovisning har således blivit ett verktyg för företag att redovisa hur man arbetar hållbarhetsfrågor. Till följd av utvecklingen inom hållbarhet har ett flertal instrument och ramverk upprättats. LÄS MER

 2. 2. Controllers användning av affärssystem vid utförande av deras arbetsuppgifter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Martina Svensson; Elin Wiberg; [2013]
  Nyckelord :Controller; affärssystem; integration mellan controller och affärssystem; stora företag.;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Controllers användning av affärssystem vid utförande av deras arbetsuppgifterÄmne/Kurs: Verksamhetsstyrning, Kandidatuppsats, 15 hpFörfattare: Martina Svensson och Elin Wiberg Handledare: Titti Eliasson Nyckelord: Controller, affärssystem, integration mellan controller och affärssystem, stora företag. Syfte: Syftet är att undersöka hur controllers använder affärssystem vid utförande av deras arbetsuppgifter. LÄS MER

 3. 3. Hu(mår) du? : Att belysa användningen av humor i omvårdnaden av patienten utifrån ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

  Författare :Martina Eliasson; Anna Ericsson; [2011]
  Nyckelord :humor; kommunikation; omvårdnad; omvårdnadsrelation ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Humor är ett komplext fenomen som är vanligt förekommande i sociala sammanhang, därmed således också i omvårdnaden. Den generella uppfattningen om humor är dess positiva inverkan på individen men användning av humor vid fel tillfällen kan få konsekvenser för sjuksköterskans omvårdnad av patienten. LÄS MER

 4. 4. Redesign of ceiling fan - adapted to the Scandinavian market

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Anna Eliasson; Martina Westman; [2007]
  Nyckelord :design; product development; redesign;

  Sammanfattning : The master degree thesis project, at Halmstad University, was made in cooperation with Hunter Fan, one of the leading fan companies on the American market. Hunter Fan has expressed a desire to become more successful in Europe which gave birth to this assignment. LÄS MER