Sökning: "Norrgård"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet Norrgård.

 1. 1. Specialpedagogens yrkesroll på gymnasiet En kvalitativ studie om tio specialpedagogers arbetsuppgifter relaterat till examensmålen ”Färdighet och förmåga”

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Thomas Hult; Edina Norrgård; Ottosson Elisabeth; [2020-03-02]
  Nyckelord :specialpedagog; uppdrag; examensmål; systemteori; relationer; lärmiljö;

  Sammanfattning : Forskning inom skolverksamheter tenderar att ha fokus på åldrar från förskola till högstadiet. Det finns således relativt liten forskning kring gymnasiet vid jämförelse, varför denna studie fick inriktning mot detta stadium. LÄS MER

 2. 2. Socialarbetarens stresshantering : Konsekvenser, strategier och lösningar

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Catarina Willim; Tiina Norrgård; [2020]
  Nyckelord :Social worker; Stress; Stress management; Coping strategies; Defence mechanisms; Socialarbetare; Stress; Stresshantering; copingstrategier; försvarsmekanismer;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur socialarbetare, som arbetar med att utföra bedömningar om direkt omplacering av ett barn eller ej, hanterar sin stress som kan uppstå i denna situation. Studien undersökte fem socialarbetare uppfattningar om stresshantering genom semistrukturerade intervjuer med både socialarbetare och teamledare. LÄS MER

 3. 3. ARG NÄR MAN VAKNAR - en observationsstudie om relationen mellan emergence agitation och anestesidjup hos barn mellan 1-3 år.

  Magister-uppsats,

  Författare :Johan Norrgård; Per Lagnander; [2019-06-20]
  Nyckelord :BIS; Anestesidjup; Barn; Pediatrik; Anestesi; Burst Supression; Emergence Agitation;

  Sammanfattning : Background: Every year over 30600 children in Sweden undergoes surgery. Up to 80% of these children experiences emergence agitation. Previous research shows that the choice of hypnotics used during the operation is of great importance for the occurrence of Emergence Agitation. LÄS MER

 4. 4. Att vårda kvinnor som varit utsatta för sexuella övergrepp : Sjuksköterskans upplevelse

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Emma Norrgård; Hanna Haarahiltunen; [2019]
  Nyckelord :Intimt partnervåld; kvinnor; omvårdnad; sexuella övergrepp; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sexuella övergrepp innebär en sexuell handling eller försök till en sexuell handling riktad mot en persons sexualitet genom tvång. Kvinnor som har varit utsatta för ett sexuellt övergrepp kan söka vård på akutmottagning eller inom primärvården. LÄS MER

 5. 5. Obalans mellan ansträngning-och belöning, en riskfaktor för nedsatt psykiskt välbefinnande? : En kvantitativt studie bland kommunanställda

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap

  Författare :Amanda Norrgård; [2018]
  Nyckelord :Psychological well-being; Effort-reward imbalance; Gender differences; Municipal employees; Psykiskt välbefinnande; Balansen mellan ansträngning-och belöning; Könsskillnader; Kommunanställda;

  Sammanfattning : Problemområde: Nedsatt psykiskt välbefinnande kan öka risken för sjukskrivning med psykisk ohälsa som orsak. Sjukskrivningar orsakad av psykisk ohälsa överrepresenteras av; kvinnor och kommunanställda. Den psykosociala arbetsmiljön kan vara en anledning till detta, dock saknas förståelse för anledningen. LÄS MER