Sökning: "Planering och genomförande utvärdering"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden Planering och genomförande utvärdering.

 1. 1. Att använda variationsteori i skrivundervisning : Grundlärares uppfattningar och erfarenheter av variationsteorin i undervisning om att skriva texttyper

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Louise Liljegren; [2020]
  Nyckelord :variation theory; object of learning; writing education; types of texts; teachers’ ways of understanding; variationsteori; lärandeobjekt; skrivundervisning; texttyper; lärares uppfattningar;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att beskriva grundlärares uppfattning av variationsteori i skrivundervisning av texttyper. Undersökningens frågor svarade mot hur lärare resonerar om val av innehåll och metoder i undervisningen om skrivande av texttyper samt hur lärare upplevde att de använde variationsteori för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen för att utveckla elevers skrivande av olika texttyper. LÄS MER

 2. 2. Frihet under ansvar : En fallstudie om organisationsstyrning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Frida Moritz; [2020]
  Nyckelord :Daily operations; ’Freedom under responsibility’; Fryshuset HS on the 8th; management; management support and direction; operations management; arbetssättet ’Frihet under ansvar’; chef- och ledarskap; chef och ledarskapets styrning och stöd; daglig styrning; Fryshuset HS våning 8; organisationsstyrning;

  Sammanfattning : The Bachelor thesis ”Freedom under responsibility” is based on the work of the foundation Fryshuset in Stockholm, Hammarby Sjöstad (HS) on the 8th floor. The foundation runs its operations in Sweden as well as internationally with the main focus being personal- growth and development of the youth. LÄS MER

 3. 3. ATT UNDERVISA UTIFRÅN ELEVERS FRÅGOR En aktionsforskningsstudie om lärarens och undervisningens betydelse för att skapa en lärmiljö där elevers frågor tas tillvara

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Charlotta Olsson; [2019-05-06]
  Nyckelord :Elevers frågor; undervisning; dialog; samspel; lärarrollen; aktionsforskning; praktikarkitektur;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur lärare kan använda elevers frågor i undervisningen och därigenom öka deras delaktighet. Fokus riktas mot den egna lärarrollen, vilka stödstrukturer och vilken återkoppling som behövs för att lyckas med en frågebaserad undervisning. LÄS MER

 4. 4. Blev det som planerat? : uppföljning och utvärdering som kommunalt planeringsverktyg för att uppnå sociala aspekter i stadsbyggnadsprojekt

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Emilia Börjesson Skölling; Louise Ragnå; [2019]
  Nyckelord :uppföljning; utvärdering; sociala aspekter; social hållbarhet; kommunal planering; stadsbyggnadsprojekt; stadsutveckling;

  Sammanfattning : Dagens planering påverkar samhällen och människor i stor utsträckning under lång tid framöver där de visioner och mål som inledningsvis tas fram sätter ramar för det som byggs. Visioner och mål som tas fram skiljer sig dock ofta åt från det faktiska resultatet i den fysiska miljön, inte minst när det kommer till sociala aspekter i den byggda miljön. LÄS MER

 5. 5. Undervisning i en skola för alla : Specialpedagogiska perspektiv i rektorers och lärares beskrivningar kring undervisning av grundsärskoleelever i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Anna Westman; [2019]
  Nyckelord :mainstreaming; intellectual disability; compulsory regular school; teachers; principals; special educational perspective; Integrering; utvecklingsstörning; grundskola; lärare; rektorer; specialpedagogiska perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka specialpedagogiska perspektiv som framträder när några grundskollärare, lärare i grundsärskolan och rektorer beskriver undervisning av integrerade grundsärskoleelever i grundskolan. Syftet utmynnar i frågeställningar som handlar om hur de tre yrkeskategorierna beskriver förberedelse, genomförande samt utvärdering av sådan undervisning. LÄS MER