Sökning: "Police Officer"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden Police Officer.

 1. 1. Ett yrke där hot och våld är vardag : En kvalitativ studie om polisers upplevelser av hot och våld i arbetet

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Julia Wuotila; [2019]
  Nyckelord :police; threat; violence; vulnerability; normalization; polis; hot; våld; utsatthet; normalisering;

  Sammanfattning : I denna studie har polisers utsatthet i form av hot och våld undersökts. Studien baseras på kvalitativ metod och sju kvalitativa semistrukturerade intervjuer har genomförts med poliser som både aktivt arbetar i yttre tjänst samt med poliser som har arbetat i yttre tjänst. LÄS MER

 2. 2. Rättssäkerhetsgarantier vid bruk av straffprocessuella tvångsmedel - En komparativ analys mellan svensk och amerikansk rätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Joakim Petersson; [2018]
  Nyckelord :Straffrätt; Straffprocessrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Straffprocessuella tvångsmedel utgör ett viktigt verktyg för polisers och åklagares möjlighet att utreda och bekämpa brott, samtidigt som de utan tillräckliga rättssäkerhetsgarantier kan innebära stora rättsförluster för den individ som drabbas. Regelverket för användning av de straffprocessuella tvångsmedlen utgör därför en intresseavvägning mellan dessa värden. LÄS MER

 3. 3. ”Man är ju också människa, man är ingen robot.” : En kvalitativ studie av polisers privata kommunikation online.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation; Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Författare :Linus Jonsheden; Clautidia Waked; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Social media have opened up completely new opportunities for people to participate with their voice in the public sphere. Furthermore, we live in a world of promotional culture, where individuals who work with their personal brand, the visibility of an attractive lifestyle, are rewarded with social capital and symbolic means. LÄS MER

 4. 4. Krisstöd – ett finmaskigt skyddsnät : En studie om polisens krisstödsfunktion

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Karl Henning; Catja Lövstrand; [2018]
  Nyckelord :Crisis support; first aid support; debriefing; socio-cultural perspective; education; learning.; Krisstöd; krisstödjare; avlastning; sociokulturellt perspektiv; utbildning; lärande;

  Sammanfattning : Police officers today run the risk of being exposed to events that others will never experience during their lifetime. Many of these experiences may lead to traumatic memories that, in worst case, could make them never wanting to work as a police officer again. LÄS MER

 5. 5. Den offentliga miljöns inverkan på trygghet och social hållbarhet i ett särskilt utsatt område

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Ellen Karlsson; Maria Rönnbäck; [2018]
  Nyckelord :Segregated areas; community planning; citizens dialogue; public spaces; safety; social sustainability; design strategies; crime prevention; Araby; Dalbo centrum; utsatta områden; samhällsplanering; medborgardialog; offentliga stadsrum; trygghet; social hållbarhet; designstrategier; brottsbekämpning; fysisk planering;

  Sammanfattning : Studien analyserar hur tillämpning av genomtänkt samhällsplanering kan minimera brottslighet och öka trygghet i särskilt utsatta områden. Vikten av medborgarnas delaktighet för en socialt hållbar samhällsutveckling poängteras. LÄS MER