Sökning: "Professionsteori"

Visar resultat 1 - 5 av 127 uppsatser innehållade ordet Professionsteori.

 1. 1. Förutsättningar lärare har givits för att undervisa i grundskolans digitala lärmiljö

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Sofia Gustafsson; [2021-02-02]
  Nyckelord :Digital lärmiljö; fortbildning; professionell digital kompetens; professionsteori;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra till ökad kunskap om vilka förutsättningar grundskollärarepå skolor som satsar på digitala resurser anser sig ha givits för att kunna undervisa i skolansdigitala lärmiljö. För att besvara studiens syfte har jag formulerat följande frågeställningar: Hurser infrastrukturen ut kring skolans digitala lärmiljö? Hur bedrivs fortbildning kring den digitala lärmiljön på skolorna? Vilka förutsättningar anser sig lärarna sakna för att undervisa i den digitala lärmiljön? För att undersöka studiens syfte genomfördes en digital enkätundersökning online, där grundskollärare på skolor som satsar på digitala resurser deltog. LÄS MER

 2. 2. Socionomutbildningens kunskapsutmaningar. En enkätstudie om nyutexaminerade socionomers upplevelse av kunskap från utbildningen och kunskapskravet på arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Tilda Kasperowski; Elin Berglund; [2021-01-15]
  Nyckelord :nyutexaminerade socionomer; profession; socionomutbildningen; akademisering; kunskap;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka hur nyutexaminerade socionomer från Göteborgs universitet upplever hur väl kunskapen från socionomprogrammet överensstämmer med kunskapen som förväntas på deras arbetsplatser. Studien bygger på en kvantitativ ansats i form av en enkätstudie med 48 nyutexaminerade socionomstudenter som tagit examen 2018, 2019 och 2020. LÄS MER

 3. 3. Inställning till ämnet idrott och hälsa bland gymnasielärare : En kvalitativ undersökning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Martin Dagnell; [2021]
  Nyckelord :inställning; syn; ämne; idrott och hälsa; lärare; gymnasielärare; kvalitativ metod; professionsteori; idrottsämnets historia; elever; status;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker vilken inställning gymnasielärare har till ämnet idrott och hälsa. Tanken om detta har skapats från de historier som författaren har tagit del av, där lärare i ämnet idrott och hälsa har berättat hur andra lärare har haft en problematisk syn på ämnet och behandlat det därefter. LÄS MER

 4. 4. Speciallärarens yrkesroll på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anna-Karin Johansson; Tina Åkegård; [2021]
  Nyckelord :examensordningen; gymnasieskolan; professionsteori; speciallärarens yrkesroll; syn på skolsvårigheter;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att öka kunskapen om vilka förväntningar rektorer och ämneslärare i svenska respektive matematik har på speciallärarens arbetsuppgifter och yrkesroll. Studien kan bidra till att fylla en kunskapslucka genom att den utfördes bland rektorer och ämneslärare verksamma på gymnasiet samt att studien särskilde förväntningar på speciallärare i inriktningarna språk-, skriv- och läsutveckling respektive matematikutveckling. LÄS MER

 5. 5. Specialpedagogisk professionsutveckling på en alternativ undervisningsarena : En longitudinell och autoetnografisk studie av konstruktionen av uppdraget som specialpedagog och matematikdidaktiker

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Åsa Perbjörs; [2021]
  Nyckelord :Professional development; mathematic didactics; SENCO teacher; autoethnography; alternative educational arena.; Professionsutveckling; matematikdidaktik; specialpedagog lärare; autoetnografi; alternativ opplæringsarena undervisningsarena.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka professionsutveckling hos en specialpedagog med fördjupning inom matematik. Det övergripande syftet är att bidra med kunskap om specialpedagogiska professioner. LÄS MER