Sökning: "Psykosocial arbetsmiljö i hemtjänsten"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Psykosocial arbetsmiljö i hemtjänsten.

 1. 1. Ansträngning-belöningsobalans, återhämtningsupplevelser och välbefinnande hos hemtjänstpersonal

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Evelina Hansson; Ida Holmqvist; [2020]
  Nyckelord :Ansträngning-belöningsobalans; återhämtning; välbefinnande; hemtjänst; psykosocial arbetsmiljö; Social Sciences;

  Sammanfattning : Att arbeta som undersköterska inom bland annat hemtjänsten är Sveriges vanligaste yrke. Stress och osäkra anställningsförhållanden är inte ovanliga för de anställda, som tillhör den grupp där sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa är vanligast i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Mobilt arbetssätt inom hemtjänsten i Göteborgs stad – Hur påverkas undersköterskornas arbetssituation?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Sofia Wallgren; [2019-09-17]
  Nyckelord :Krav; Kontroll; Socialt stöd; Psykosocial arbetsmiljö; Managementideal; Professionsideal; Digitalisering;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för hur digitaliseringsprocesser inom hemtjänsten påverkar personalens arbetssituation, med fokus på hur undersköterskornas arbetsmiljö har påverkats av ett nytt mobilt arbetssätt inom Göteborgs hemtjänst. Med arbetssituation avses i uppsatsen frågor kopplade till den psykosociala arbetsmiljön, samt i vilken utsträckning olika organisationsideal kan komma i konflikt med varandra. LÄS MER

 3. 3. Första linjens chef i hemtjänsten : En kvalitativ studie om kvinnliga chefers upplevelser av utmaningar och glädje de möter i sin profession

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Karina Lundgren; [2018]
  Nyckelord :Första linjens chef; hemtjänst; psykosocial arbetsmiljö; kvinnligt ledarskap; genusordning;

  Sammanfattning : Vård- och omsorgssektorn är en organisation som domineras av kvinnor vilket även gäller första linjens chefer inom äldreomsorgen. Tidigare studier visar att arbetsvillkoren är pressade för chefer inom äldreomsorgen och att kvinnor drabbas oftare av arbetsrelaterad ohälsa bland annat på grund av genusstrukturerna i samhället. LÄS MER

 4. 4. Gruppskillnader och samband mellan psykosocial arbetsmiljö och stress : En studie mellan rörlig och fast arbetsplats inom äldreomsorgen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Elin Lindberg; Caroline Nordlund; [2016]
  Nyckelord :stress; municipal elderly care; psychosocial work-environment; demand control support model; stress; äldreomsorg; psykosocial arbetsmiljö; arbetskrav-kontroll-stöd modell;

  Sammanfattning : Stress is a growing problem in Western society and there is a connection between stress and psychosocial work environment, for example in the healthcare sector. The purpose of this reported study was first to examine group differences between the nursing staff at the homecare service and nursing home in how they experience their psychosocial work environment and stress. LÄS MER

 5. 5. Korttidsfrånvaro i en offentlig organisation : En kvalitativ studie inom hemtjänsten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Kristin Backlund; Anna Palm; [2015]
  Nyckelord :Short-term absence; public organization; home care; psychosocial work environment; DCS; Korttidsfrånvaro; offentlig organisation; hemtjänst; psykosocial arbetsmiljö; DCS;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka varför korttidsfrånvaron hade ökat inom hemtjänsten i en offentlig organisation med fokus på den psykosociala arbetsmiljön. Studien bygger på nio intervjuer som analyserades genom en grundläggande kvalitativ metod. LÄS MER