Sökning: "Sociomatematiska normer"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden Sociomatematiska normer.

 1. 1. Kommunikation och subtraktion i årskurs 3 : En empirisk studie om tankar och kommunikation genom subtraktionsbegreppet inom matematikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Kawthar Kassem Mohammed; [2022]
  Nyckelord :Subtraktion; kommunikation; normer; språkliga redskap; konkret material;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur läraren arbetar med begreppet subtraktion i klassrummet. Studiens teoretiska utgångspunkt är den sociokulturella teorin. Begreppen som studien fokuserar på är språkliga redskap och materiella redskap. LÄS MER

 2. 2. Matematikängslan – ett verkligt fenomen- En systematisk litteraturstudie om vilka faktorer som orsakar matematikängslan hos elever och hur lärare kan hjälpa eleverna att minska den.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Sara Thyberg & Karin Wilson; Karin Wilson; [2022]
  Nyckelord :Math anxiety; social norms; sociomathematical norms; self-confidence; math; teaching; elementary; attitudes; performativity; mathematical subjectivity; Matematikängslan; sociala normer; sociomatematiska normer; självförtroende; matematik; lärande; grundskola; attityder; performativitet; matematisk subjektivitet;

  Sammanfattning : En systematisk litteraturstudie om vilka faktorer som kan orsaka matematikängslan hos elever i grundskolan och hur lärare kan arbeta för att stärka elevernas självförtroende och hjälpa dem att minska denna ängslan. Vi människor föds inte med matematiska förmågor och automatiskt blir antingen bättre eller sämre på matematik, utan vi utvecklas och lär med tiden att bli matematiska. LÄS MER

 3. 3. Att främja klassrumsdialog om matematik och inkludera lågpresterande elever : En intervjustudie om lärares strategier och motiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Staffan Guinane; Hayat Karimi; [2022]
  Nyckelord :klassrumsdialog; sociomatematiska normer; inkludering; lågpresterande elever;

  Sammanfattning : Kursplanen i matematik (Skolverket 2019) fastställer att eleverna genom undervisning i ämnet ska utveckla förmågan att argumentera logiskt, föra matematiska resonemang och kommunicera matematik. Inom matematikundervisning ger klassrumsdialog eleverna möjlighet att träna kommunikativa förmågor i matematik. LÄS MER

 4. 4. Lärares uppfattningar om faktorer som främjar ett dialogiskt klassrum i matematiken i årskurs f-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och ämnesdidaktik

  Författare :Eva Nordberg; [2022]
  Nyckelord :Samtal; delaktighet; dialogisk undervisning; matematik;

  Sammanfattning : Denna studie syftade till att synliggöra lärares uppfattning om faktorer som främjar ett dialo- giskt klassrum i matematiken, samt lärares erfarenheter och arbetssätt för en dialogisk under- visning. Studiens teoretiska utgångspunkt utgår från tidigare forskning inom dialogisk mate- matikundervisning, sociomatematiska normer samt det sociokulturella perspektivet på läran- de. LÄS MER

 5. 5. Matematiklärares inställningar till digitala läromedel jämfört med läroböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Mouna Rizik; Nattika Lilja; [2021]
  Nyckelord :matematiklärare; läroböcker; läromedel; digitala läromedel; enkäter; intervjuer;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie med syftet att undersöka matematiklärares inställningar till användningen av digitala läromedel och läroböcker i matematikundervisningen på högstadiet. Forskningsfrågorna har inriktat studien till vilken syn matematiklärare har på digitala läromedel och läroböcker avseende elevernas möjligheter att utveckla olika matematiska förmågor, betydelse för planering av undervisningen, fördelar och nackdelar för läroböcker och digitala läromedel som används samt matematiklärares urvalskriterier vid val av läromedel. LÄS MER