Sökning: "sociomatematiska normer"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden sociomatematiska normer.

 1. 1. Matematiklärares inställningar till digitala läromedel jämfört med läroböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Mouna Rizik; Nattika Lilja; [2021]
  Nyckelord :matematiklärare; läroböcker; läromedel; digitala läromedel; enkäter; intervjuer;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie med syftet att undersöka matematiklärares inställningar till användningen av digitala läromedel och läroböcker i matematikundervisningen på högstadiet. Forskningsfrågorna har inriktat studien till vilken syn matematiklärare har på digitala läromedel och läroböcker avseende elevernas möjligheter att utveckla olika matematiska förmågor, betydelse för planering av undervisningen, fördelar och nackdelar för läroböcker och digitala läromedel som används samt matematiklärares urvalskriterier vid val av läromedel. LÄS MER

 2. 2. Kommunikativa drag i relation till matematikuppgifter- en observationsstudie av matematiklektioner på lågstadiet.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Emely Johansson; [2020-07-01]
  Nyckelord :kommunikativa drag; serier sammanlänkade uppgifter; kommunikation; matematiska samtal; socialkonstruktivism; sociomatematiska normer.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att identifiera hur kommunikativa drag relaterar till uppgifter som används i matematikundervisningen. För att besvara studiens syfte ställs frågor om relationen däremellan. Den första frågan handlar om under vilka faser i en serie sammanlänkade uppgifter som särskilda kommunikativa drag används. LÄS MER

 3. 3. Matematiken i skolan-utifrån hur unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning och deras vårdnadshavare har upplevt den

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Claudia Karlsson; Marie Ingvarsdotter; [2020]
  Nyckelord :Matematik; Intellektuell funktionsnedsättning; Sociomatematiska normer; Integrering; Inkludering;

  Sammanfattning : I skolans verksamhet ska alla elever få tillgång till undervisning och kunskap utifrån sina förutsättningar och behov. När eleven har en intellektuell funktionsnedsättning krävs en anpassad miljö och ett anpassat material vare sig eleven går i särskola eller som integrerad elev i grundskoleklass. LÄS MER

 4. 4. ”Det är ju lättare sagt än gjort ju…” : En intervjustudie om lärares strategier för att främja matematiska samtal.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Cecilia Westergren; [2020]
  Nyckelord :Mathematics; explanations; strategies; methods; social norms; sociomathematical norms; dialogue; conversation; classroom climate; classroom culture; didactic choices; learning; knowledge; primary school.; Matematik; förklaringar; strategier; metoder; sociala normer; sociomatematiska normer; dialog; samtal; klassrumsklimat; klassrumskultur; didaktiska val; inlärning; kunskap; lärande; grundskola;

  Sammanfattning : Forskning har visat på att etablerandet av en dialogisk klassrumskultur ger rikare lärandetillfällen för eleverna eftersom de får rikare möjlighet att utbyta tankar och uppfattningar. Studien är en kvalitativ intervjustudie av hur lärare, verksamma i förskoleklass samt årskurserna 1–3, arbetar för att skapa dialog i klassrummet. LÄS MER

 5. 5. Subtraktion blir addition? : En kvalitativ interventionsstudie med fokus på elevers upplevelser av subtraktionsberäkningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Linnea Karlsson; Rebecca Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Subtraktion; indirekt addition; matematikundervisning; upplevelse; årskurs 1-3;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka huruvida undervisning i indirekt addition har betydelse för elevers upplevelse och förståelse för subtraktion. Studien syftade även till att undersöka vilka strategier elever använder för att beräkna subtraktionsuppgifter. LÄS MER