Sökning: "Stadsförnyelse"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade ordet Stadsförnyelse.

 1. 1. Medborgardialoger för jämlikt deltagande? En jämförande fallstudie om implementeringen av SKL:s riktlinjer i kommunerna Botkyrka och Lidingö

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Simon Homander; Annie Fjelner Collins; [2019]
  Nyckelord :Medborgardialog; socioekonomisk jämlikhet; politisk jämlikhet; deltagande; deliberativ demokrati; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Medborgardialoger blir en allt vanligare metod för att stärka den representativa demokratin och uppmuntra till aktivt politiskt deltagande. Trots den allt större spridningen av metoden har den kritiserats för att potentiellt kunna öka den politiska ojämlikhet som finns mellan grupper i samhället. LÄS MER

 2. 2. Kulturens roll i stadsförnyelse - en diskursiv kamp och dess rumsliga konsekvenser. En fallstudie av Gåsebäck i Helsingborg

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Ulrika Seeberg-Elverfeldt; [2019]
  Nyckelord :Culture; Discourse theory; Social utility discourse; Social frictions; Market hegemony; Helsingborg; Social Sciences;

  Sammanfattning : Different interests ascribe different meaning to the role of culture in urban regeneration and discourses are created. Previous research showed that successful examples of urban regeneration happened as culture-led bottom-up processes, where inhabitants had a supporting cooperation with the city administration. LÄS MER

 3. 3. Ny offentlighet : En fallstudie i hur privata aktörer formar nya offentliga rum

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Hugo Bennhage; [2019]
  Nyckelord :Offentligt rum; Privatisering; Governance; Attraktiv stad; Stadsförnyelse; Urban transformering; Kommersialisering;

  Sammanfattning : Det offentliga rummet pekas ut som allt mer betydelsefull för stadens tillväxt och välstånd vilket har skapat ett intresse av att utveckla och förändra det. Studien problematiserar en ökad fokusering på det offentliga rummet, både bland offentliga och privata aktörer. LÄS MER

 4. 4. H+ Gåsebäck : en fallstudie om medskapande som ett verktyg för socialt hållbar stadsförnyelse i Helsingborg

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sarah Svensson; [2019]
  Nyckelord :medborgardeltagande; medskapande; platsidentitet; dialogplanering; placekeeping; governance;

  Sammanfattning : Traditionellt sett har stadsplanering dominerats av den så kallade rationella planeringsmodellen, kännetecknad av en top-downstyrd byråkratisk beslutsfattandeprocess. Betydelsen av medborgares och icke-statliga aktörers roll och inflytande över planeringsprocessen har dock växt under senare årtionden, särskilt med tanke på de demokratiska och sociala aspekterna av hållbar stadsutveckling. LÄS MER

 5. 5. Stadsförnyelse och makt - en fallstudie om stadsförnyelseprojektet DrottningH i Helsingborg

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Christoffer Andersson; [2018]
  Nyckelord :Helsingborg; Neoliberal Planering; Social Planering; Medborgardialoger; Maktrelationer; Social Sciences;

  Sammanfattning : Helsingborg is currently (2018) conducting a city rejuvenation project in which it aims to densify and rejuvenate as well as increase the social status of the million programme neighbourhood Drottninghög. As Paul Stouten points out, neighbourhood rejuvenation can be used as a strategy to displace citizens with undesired social and economic status. LÄS MER