Sökning: "Strategic sustainable consideration"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden Strategic sustainable consideration.

 1. 1. Practices for co-productive planning modes: Urban development in Cape Town : A case study based on the implementation of a design and building development incubator

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Idil Warsame; [2019]
  Nyckelord :Co-production; spatial planning; housing; urban development; informal settlements; small-scale; local communities;

  Sammanfattning : Together with a steadily increasing urban population, South Africa and the city of Cape Town is facing continuously expanding informal settlements and communities with no access to basic human services or adequate housing. There’s an urgent need to design, plan and implement alternative and creative approaches to help stimulate an equal, inclusive and sustainable urban development and strategic spatial planning. LÄS MER

 2. 2. Hållbar verksamhetsstyrning : En fallstudie på hur företag med skilda fundament till att arbeta hållbart anpassar dess verksamhetsstyrning därefter

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sofie Nilsson; Therese Boberg; [2019]
  Nyckelord :Sustainable management control; Sustainability Control System as a Package; Sustainable strategic direction; Strategic sustainable consideration; Sustainable underlying reasons; Hållbar verksamhetsstyrning; Sustainability Control System as a Package; Hållbar strategisk inriktning; Strategiskt övervägande avseende hållbarhet; Hållbara fundament;

  Sammanfattning : Problembakgrund och problemdiskussion: Som följd av samhällets ökade medvetenhet avseende hållbarhet står näringslivet inför utmaningar av att möta de förändrade förhållandena, som externa och interna drivkrafter bidragit till, för att bibehålla en etablerad marknadsposition. Dessa utmaningar reflekteras även i företags förmågor att inkludera hållbarhet inom verksamhetsstyrningens komponenter, vilket ramverk som “Sustainability Control System as a Package” ämnar att underlätta. LÄS MER

 3. 3. Kommuners roll i omställningen till ett hållbart energisystem : med fokus på arbetet gentemot medborgare och näringsliv

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Energisystem

  Författare :Hanna Westling; [2019]
  Nyckelord :kommun; omställning; energisystem; hållbar; klimat; medborgare; näringsliv;

  Sammanfattning : Med bakgrund av de klimatförändringar som har observerats och klimatfrågans nära koppling till energisystemet är en omställning till ett hållbart energisystem av stor betydelse. Klimatförändringar sker på global nivå och det är därför viktigt att aktörer arbetar tillsammans för att minska utsläppen av växthusgaser och når politiska mål, så som Förenta Nationernas mål att den globala temperaturökningen ska hållas så långt under 2 grader Celsius som möjligt. LÄS MER

 4. 4. The Purpose of Business: Where value meets Strategic Sustainable Development

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för strategisk hållbar utveckling; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för strategisk hållbar utveckling; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för strategisk hållbar utveckling; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för strategisk hållbar utveckling

  Författare :Meera Chita; Kulvarong Kijtanasopa; Sophia von Petersdorff-Campen; Lennart Stam; [2018]
  Nyckelord :Strategic Sustainability; Framework for Strategic Sustainable Development; Business Model for Sustainability; System Value; Shared Value; Sustainability;

  Sammanfattning : The current global economic paradigm, centred on growth, is a significant barrier in the transition towards a sustainable society. Business-as-Usual companies operating within this paradigm are perceived to prosper at the expense of society and environment which is not viable on a finite planet. LÄS MER

 5. 5. The Role of Collaboration in Sustainable Innovation : A Case Study of a European R&D Consortium within the Area of Smart Paper-based Electronics

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Janne Kaukojärvi; [2018]
  Nyckelord :Open innovation; Networks; Sustainability-oriented innovation; Radical innovation; Public funding; Collaborative capabilities; Öppen innovation; Nätverk; Hållbarhetsinriktad innovation; Radikal innovation; Offentlig finansiering; Samverkansförmågor;

  Sammanfattning : For the past decades, sustainability enhancement has become a necessity for ensuring a brighter future for the coming generations. Promoting technologybased innovation is seen as the main path for reaching the ambitious sustainable development goals. LÄS MER