Sökning: "Successiv Vinstavräkning"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Successiv Vinstavräkning.

 1. 1. IFRS 15 - Ny intäktsredovisningsstandard

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Abid Juma; Leonardo Sarkar; [2018]
  Nyckelord :IFRS 15; Accrual accounting; Revenue Recognition; Large Cap; Completion Method; Matching Principle; Realization Principle; Contract; Balance-based Approach; IFRS 15; Periodiserad redovisning; Intäktserkännande; Large Cap; Successiv Vinstavräkning; Matchningsprincipen; Realisationsprincipen; Kontrakt; Balansorienterat synsätt;

  Sammanfattning : Bakgrund/Problemdiskussion: Framtagandet av intäktsstandarden IFRS 15 påbörjades efter ett antal skandaler som visat på en problematik i det traditionella synsättet med att erkänna intäkter. Ett flertal debatter har uppkommit i hur den nya omfattande intäktsstandarden kommer ge effekt i redovisningen. LÄS MER

 2. 2. IFRS 15 - En studie om hur en implementering av standarden kan komma att påverka beskattning, informationsvärdet och utdelningsmöjligheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Erik Erlandsson; Besart Ferizi; [2016]
  Nyckelord :revenue; revenue recognition; IFRS 15; IAS 11; construction contracts; intäkter; intäktsredovisning; recognition; IFRS 15; IAS 11; entreprenadavtal;

  Sammanfattning : En ständigt aktuell debatt inom redovisning är vilka kriterier som ska ligga till grund vid bedömningen av när recognition av intäkter skall ske. Diskussionen har sin grund i vilka rekvisit som ska uppfyllas för att recognition av intäkter skall ske. LÄS MER

 3. 3. Intäktsredovisning av pågående arbeten : en studie inom byggbranschen i Skara och Skövde

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Louise Apell; Natalie Nyborg; [2014]
  Nyckelord :Byggbranschen; redovisning; Västergötland; Västra Götaland;

  Sammanfattning : Inom byggbranschen är pågående arbeten en vanlig företeelse och företag brottas ofta med problemen att göra en korrekt redovisning av dessa. I och med att det finns olika sätt att redovisa intäkter på, som ger olika utfall på resultatet, måste företag se till att redovisa så att de följer de lagar, regler och rekommendationer som finns. LÄS MER

 4. 4. Successiv vinstavräkning - Hur ska värderingen ske skatterättsligt respektive civilrättsligt?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sofie Ekenberg; [2014]
  Nyckelord :civilrätt; skatterätt; successiv vinstavräkning; färdigställandemetoden; pågående arbete; löpande räkning; fast pris; byggföretag; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under årens gång har reglerna varierat när det gäller hur pågående arbeten ska värderas, både när det gäller civilrätten och skatterätten. Bland byggföretag användes tidigare färdigställande¬metoden, vilken fortfarande kan användas, i de fall företag inte tillämpar successiv vinstavräkning. LÄS MER

 5. 5. Risker vid tillämpning av successiv vinstavräkning – En komparativ studie mellan branscher

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Martina Liljegren; Daniela Nivaro; [2014]
  Nyckelord :Successiv vinstavräkning; intäktsredovisning; pågående arbete; entreprenadavtal.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet är att identifiera vilka risker som existerar hos företag och hur de hanteras vid användandet av successiv vinstavräkning med hjälp av företagens arbetsprocesser. Vidare är syftet att se hur tillförlitlighet uppnås i praktiken och om. Metoden som är vald för studien är av kvalitativ natur. LÄS MER