Sökning: "Tydlighetskravet"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Tydlighetskravet.

 1. 1. Skadelidande parts möjlighet att erhålla skadestånd som överstiger ett avtalat vitesbelopp

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ellen Frisk; [2019]
  Nyckelord :avtalsrätt; civilrätt; förmögenhetsrätt; vitesklausuler; jämkning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsens huvudsakliga syfte är att genom en rättsdogmatisk metod klargöra om, och i så fall under vilka förutsättningar, det är möjligt för en skadelidande avtalspart att erhålla skadestånd som överstiger ett vitesbelopp som ska utgå vid motpartens avtalsbrott. Av HD:s senare praxis framgår att det inte finns någon generell hjälpregel för att avgöra om en vitesklausul är exklusiv eller icke-exklusiv i förhållande till skadestånd enligt allmänna avtalsrättsliga principer. LÄS MER

 2. 2. Men vad säger planen egentligen? : En studie om tydlighetskravet i PBL 4:32 2 st och de konsekvenser otydliga planbestämmelser medför.

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jon Månsson; [2017]
  Nyckelord :Tydlighetskravet; otydliga planbestämmelser;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. 3D redovisning och visualisering av detaljplaner : Ett kommunalt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Sofie Lagerlöf; [2014]
  Nyckelord :3D; detaljplaner; planeringsprocess;

  Sammanfattning : Idag, 2014, är det vanligt förekommande att med hjälp av digital 3D teknik visualisera stadsmodeller och byggandsmodeller. Utvecklingen av tekniken inom 3D går fort och har bl.a. fått konsekvensen att enskilda medborgare, företagare och organisationer ställer högre krav på tillgång till information. LÄS MER

 4. 4. Kulturhistorisk intressant bebyggelse : Bevarande med stöd av Plan- och Bygglagen

  M1-uppsats, Högskolan Väst/Avd för elektro, lantmäteri och naturvetenskap; Högskolan Väst/Avd för elektro, lantmäteri och naturvetenskap

  Författare :Mattias Prick; Christian Blidberg; [2012]
  Nyckelord :Skydd; Bevarande; Kulturhistoriskt; Värdefull; Bebyggelse; Skyddsbestämmelser;

  Sammanfattning : Kommunerna har möjlighet att skydda bevarandevärd bebyggelse i detaljplaner genom att meddela skydds- och varsamhetsbestämmelser på de fastigheter som är värda att bevara. Vad som är tillåtet att skydda med sådana bestämmelser regleras i 4 kap 16§ PBL. LÄS MER