Sökning: "abakus"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet abakus.

 1. 1. DESIGNA KULTURARVET Metodutveckling för förbättrad kommunikation mellan yrkesgrupper i kulturarvsfrågor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Louise Björk; [2018-10-17]
  Nyckelord :Kulturarvsdesign; Tham; abakus; Falkenbergs stadshus;

  Sammanfattning : In the process of sustainable development the built heritage could be an asset. Although if it is not used it israrely cared for, and therefor not considered as such. Eleonora Lupo, ass. professor at Politecnico di Milanoclaims that the cultural heritage can be enhanced and activated by the process of designing a new content ofit. LÄS MER

 2. 2. Hur upplever lärare abakus?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Dilek Karaoğlu Abrahamsson; [2016]
  Nyckelord :Abakus; Matematik; taluppfattning; undervisning; pedagogik;

  Sammanfattning : Detta arbete undersöker hur abakusinlärning påverkar elevers utveckling i matematik och andra områden enligt tidigare forskningar och hur lärarna upplever abakus i undervisningen. Semistrukturerade, kvalitativa intervjuer med fyra pedagoger har jämförts med tidigare forskning om abakusinlärning. LÄS MER

 3. 3. Att skapa innovation : En kvalitativ studie av organisatoriska faktorers påverkan för innovativa processer

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Johanna Berglin; Jenny Hellström; [2014]
  Nyckelord :Innovation; Ledarskap; Kreativitet; Innovationsprocess; Kontextuella faktorer; Co-creation; Öppen innovation; Organisationskultur; Team;

  Sammanfattning : Studien ”Att skapa innovation” är en kvalitativ studie med syfte att undersöka organisatoriska faktorers påverkan för främjandet av innovativa processer samt att besvara frågeställningen ”Hur skapas framgångsrika innovativa processer?”. Med organisatoriska faktorer avses främst ledarskap och organisationskultur i kreativa miljöer. LÄS MER

 4. 4. Abakus-något att räkna med? : En studie av räkneramen abakus användning bland elever med grav synskada i årskurs 1-6

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Marianne Eng; [2010]
  Nyckelord :severe visual impairment impirment Braille counting frame abacus; grav synskada synnedsättning punktskrift räkneram abakus;

  Sammanfattning : .... LÄS MER