Sökning: "allmänningar"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet allmänningar.

 1. 1. Markanspråk och planering i norra Stockholms stad : Konsekvensanalys av territorialisering och samhällsplanering i urbana gröna allmänningar

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi

  Författare :Johan Okko-Olausson; [2019]
  Nyckelord :Territorialisering; urbana gröna allmänningar; samhällsplanering; markanspråk; exploatering; konsekvensanalys;

  Sammanfattning : The main focus of this thesis has been to study how formal territorialization can be expressed in the study area and to study the consequences of what those territorializing processes may have in the urban green commons in the study area. The overall focus for this thesis has been the issue of territorialization and its consequences in terms of formal land claims in urban green commons when it is planned and proposed for by large-scale land use planning. LÄS MER

 2. 2. Om rötter och kronor : narrativanalys av en konflikt kring Orsa Besparingsskog

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Felicia Olsson; [2018]
  Nyckelord :naturresurskonflikt; narrativanalys; allmänningsskog; Orsa Besparingsskog; historiebruk; historiemedvetande;

  Sammanfattning : Konflikter över naturresurser i allmänhet och de som utgörs av allmänningar i synnerhet är ofta förekommande, komplexa och medför ofta konsekvenser för både människa och miljö. Hur väl vi förmår förstå dessa konflikter avgör hur väl vi kan förbygga eller lösa dem. LÄS MER

 3. 3. What ́s in it for Karlstad : Kampen om Skutbergets vara eller icke vara

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Rasmus Karlsson; Erik Skönnå; [2018]
  Nyckelord :Allmänningar; Privatisering; Friluftsområde; Skutberget; Muminvärld;

  Sammanfattning : För att locka till sig nya invånare och besökare framhäver städer i Sverige och likaså påmånga håll i världen idag vikten av att höja sin attraktivitet och konkurrenskraft. Det uppnåsmed hjälp av olika flashiga bebyggelser, nöjesparker, idrott och olikaformer av evenemang,med mera. LÄS MER

 4. 4. Sociala värden på miljöns villkor : en studie av naturreservatets aktiva bidrag till hållbar utveckling

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anna Litsmark; [2018]
  Nyckelord :naturreservat; hållbar utveckling; naturkontakt; hälsa; miljöengagemang; miljökvaliteter; sociala värden;

  Sammanfattning : Naturen ha en lång rad positiva effekter på hälsa och välmående och kan även bidra till människors miljöengagemang och en hållbar livsstil. Att hitta former för att erbjuda människor naturkontakt kan därför vara väsentligt för att hantera dagens folkhälso- och miljöproblem. LÄS MER

 5. 5. Den enes pryl, grannens tillgång : En studie om drivkrafter och begränsningar för att delta i kollaborativ konsumtion

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Johanna Hedqvist; [2015]
  Nyckelord :Collaborative consumption; sharing economy; commons; social capital; Kollaborativ konsumtion; delandets ekonomi; allmänningar; socialt kapital;

  Sammanfattning : Det finns många miljömässiga och ekonomiska baksidor med de konsumtionsmönster som har utvecklats i västvärlden. Detta har lett till ökad medvetenhet kring problemen. Kollaborativ konsumtion är en företeelse som fått allt större spridning tack vare modern teknik och internet. LÄS MER