Sökning: "analys hem- och konsumentkunskap"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden analys hem- och konsumentkunskap.

 1. 1. Fysisk lärmiljö i hem- och konsumentkunskap. - Hur är den anpassad för elevernas förutsättningar?

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Sara Bernhardsson; [2020]
  Nyckelord :Disability; accessibility adaption; classrooms; Funktionsnedsättning; tillgänglighetsanpassning; local;

  Sammanfattning : BAKGRUND Skolor har ett renoveringsbehov och elevantalet ökar vilket kräver fler byggnader. Därför finns ett intresse av att uppmärksamma hur klassrum för hem- och konsumentkunskap struktureras för att hjälpa elever med olika behov. LÄS MER

 2. 2. PLANERA MED LITE TID OCH STORT INNEHÅLL : - Terminsplanering i ämnet Hem- och konsumentkunskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Erica Brodin; [2020]
  Nyckelord :Hem- och konsumentkunskap; terminsplanering; timplan; centralt innehåll; ramfaktorer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hem- och konsumentkunskap är grundskolans minsta ämne sett till undervisningstid. Ämnets centrala innehåll styr vilket stoff som skall behandlas. Det centrala innehållet har genomgått stora förändringar gällande dess komplexitet och omfattning sen införandet på 1800-talet. Timplanen har inte utökats följaktligen. LÄS MER

 3. 3. ”Fler hjärnor är bättre än en” - fem lärarstudenters syn på ämnesövergripande undervisning i Idrott och hälsa och Hem- och konsumentkunskap

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Sofia Valegård; [2015-08-10]
  Nyckelord :ämnesövergripande; idrott och hälsa; hem- och konsumentkunskap;

  Sammanfattning : Läraryrkets roll innebär att hjälpa eleverna att upptäcka och förstå den värld de lever i, genom atthjälpa dem se hur saker och ting hänger ihop. Den värld eleverna ser omkring sig är inte uppdelad iskilda delar, utan samspelar med varandra på olika sätt. Det är här integrerat lärande,ämnesövergripande undervisning, kommer in. LÄS MER

 4. 4. Arbetsprocessen i fokus Kvalitativa intervjuer om hur lärare i hem- och konsumentkunskap tolkar ämnets kunskapskrav

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Katarina Dausch; [2015-07-29]
  Nyckelord :Arbetsprocess; Kunskapskrav; Hem- och konsumentkunskap; Ramfaktorer; Fokusgrupp; Tematisk analys;

  Sammanfattning : Trots att syftet med Lgr 11 var att förtydliga för lärare och elever vad som egentligen ska bedömas upplever många lärare att kunskapskraven är otydliga. Kunskapskraven i hem- och konsumentkunskap (HK) kan verka väldigt teoretiska då flera delar handlar om förmågan att resonera men Svanelid (2011) menar att eleverna naturligtvis måste fortsätta med att laga mat – det handlar istället om att ”bedömningen ska fånga in andra aspekter än det rent praktiska” (2011, november). LÄS MER

 5. 5. Hur sker bedömning i hem- och konsumentkunskap? Hem- och konsumentkunskapslärares förhållningssätt kring bedömning.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Pierre Ingvarsson; Katarina Wallin; [2015]
  Nyckelord :Bedömning; formativ; summativ; validitet; reliabil;

  Sammanfattning : SammanfattningAtt vara lärare i hem- och konsumentkunskap innebär ofta att arbeta på egen hand med planering, bedömningoch utvärdering och studiens syfte ligger i att synliggöra och analysera hem- och konsumentkunskapsläraresförhållningssätt relaterat till bedömning i skolan. Frågor som rör problemområdet handlar om vilka strategierinom bedömning som kan identifieras hos några lärare i hem- och konsumentkunskap samt hur lärarna förhållersig till formativ respektive summativ bedömning. LÄS MER