Sökning: "anesthetic depth"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden anesthetic depth.

 1. 1. ARG NÄR MAN VAKNAR - en observationsstudie om relationen mellan emergence agitation och anestesidjup hos barn mellan 1-3 år.

  Magister-uppsats,

  Författare :Johan Norrgård; Per Lagnander; [2019-06-20]
  Nyckelord :BIS; Anestesidjup; Barn; Pediatrik; Anestesi; Burst Supression; Emergence Agitation;

  Sammanfattning : Background: Every year over 30600 children in Sweden undergoes surgery. Up to 80% of these children experiences emergence agitation. Previous research shows that the choice of hypnotics used during the operation is of great importance for the occurrence of Emergence Agitation. LÄS MER

 2. 2. Interhospitala transporter av intensivvårdskrävande patienter - Förekomsten av fysiologiska förändringar

  Magister-uppsats,

  Författare :Charlotte Bjurström; Helen Hallqvist; [2018-08-28]
  Nyckelord :Interhospitala transporter; anestesisjuksköterska; intensivvårdskrävande patient; patientsäkerhet; fysiologiska förändringar;

  Sammanfattning : Background: In the year of 2018, there is a shortage of intensive care facilities. Therefore, more and more patients in need of intensive care are being transported between hospitals. LÄS MER

 3. 3. Anestesisjuksköterskans intraoperativa övervakning och bedömning

  Magister-uppsats,

  Författare :Stina Gustafsson; Bjørnar Bøhmer Jensen; [2017-08-09]
  Nyckelord :Anestesisjuksköterska; anestesidjup; bedömning; generell anestesi; smärta; övervakning; Assessment; depth of anesthesia; general anesthesia; monitoring; nurse anesthetist; pain;

  Sammanfattning : Bakgrund: En stor del av anestesisjuksköterskans uppgift är att övervaka en patient som undergår generell anestesi och analysera övervakningsparametrarna för att säkerställa att patienten befinner sig i ett lämpligt anestesidjup och är adekvat smärtlindrad. Bedömningen är komplicerad då de olika tecknen kan bero på flera saker och felbedömningar kan ge allvarliga konsekvenser. LÄS MER

 4. 4. Kan enbart ögonparametrar användas för bedömning av narkosdjup vid dissociativ anestesi hos katt?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Ellinor Nordberg; [2017]
  Nyckelord :dissociativ anestesi; katt; ögonreflexer; ögonparametrar; narkosdjup; dissociative anesthesia; cat; eye reflexes; eye parameters; anesthetic depth;

  Sammanfattning : På djursjukhus och djurkliniker sövs patienter ofta genom dissociativ anestesi för att exempelvis utföra kastration av friska han- och honkatter. Dissociativa anestetika framkallar kirurgisk anestesi som varar i upp till en timme, och är därför lämpat för kortare ingrepp som kastrationer eller sårvård. LÄS MER

 5. 5. Typ av ingrepp och miljöns påverkan på immobiliseringsstrategier på tiger

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Alexander Larsson; [2016]
  Nyckelord :tiger; panthera tigris; anestesi; immobilisering; carnivore; anesthesia; immobilization;

  Sammanfattning : Sövning av tigrar, såväl vilda som de i fångenskap, innebär alltid en säkerhetsrisk för både djuret och personalen på grund av eventuella anestesikomplikationer och den uppenbara livsfara dessa djur utgör för människan. En sammanvägning av önskade effekter, fruktade biverkningar, djurets hälsostatus, veterinärens preferenser och preparatens tillgänglihet är bara några av de parametrar som avgör vilket anestesiprotokoll, alltså vilka kombinationer och doseringar av sövningsmedel, man väljer att utnyttja vid immobilisering av dessa djur. LÄS MER