Sökning: "barn och naturvetenskap i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 96 uppsatser innehållade orden barn och naturvetenskap i förskolan.

 1. 1. Vad är naturvetenskap i helhet? : En kvalitativ studie om förskollärares resonemang kring naturvetenskap i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Matilda Oldin; Annika Grufman; [2018]
  Nyckelord :Naturvetenskap; Förskola; Förskollärare; Socialkonstruktionism; Diskurs.;

  Sammanfattning : I den här studien är fokus på förskollärares resonemang kring naturvetenskap till skillnad från hur det arbetas med ämnet vilket forskning vi tagit del av framförallt varit inriktad på. Syftet med studien var att undersöka förskollärares resonemang kring naturvetenskap som helhet i förskolans verksamhet. LÄS MER

 2. 2. Utomhusvistelsen - ett tillfälle för lärande : En studie om sex förskollärares uppfattningar om utomhuspedagogik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Anneli Gezelius; Frida Juhlin; [2018]
  Nyckelord :Utomhusmiljö; förskollärare; utomhuspedagogik; barns lärande; förskola; utomhusvistelse;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att skapa fördjupad kunskap om hur sex förskollärare resonerar kring barns lärande i utomhusmiljön. Den metod vi använt oss av för att undersöka detta är enskilda, halvstrukturerade intervjuer med sex förskollärare. Intervjusvaren analyserades och tolkades med hjälp av ett utvecklingspedagogiskt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Estetik och variation med naturvetenskapliga arbetssätt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Marita Larsson; [2018]
  Nyckelord :Estetiska lärprocesser; frö; iscensatta lärandeobjekt; kritiska aspekter; lärandeobjekt; naturvetenskap; variationsteori;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att analysera och diskutera hur naturvetenskapliga aktiviteter som utgår från variationsteoretisk teori, tillsammans med estetiska lärprocesser som verktyg, kan, utveckla naturvetenskapliga kunskaper hos barn i förskolan. Studiens forskningsfrågor löd: Hur visar sig barns lärande när de arbetar med naturvetenskapliga aktiviteter integrerat med estetiska lärprocesser? Vad lär barnen sig genom de iscensatta aktiviteterna? I studien beskrivs barns lärande i naturvetenskap som något som sker genom sinnesintryck och framförallt via kommunikation, både med andra barn men även med vuxna. LÄS MER

 4. 4. "Naturen måste vi ha för annars kan vi dö" : Vad händer i interaktionen och kommunikationen mellan förskollärare och barn under naturvetenskapliga aktiviteter?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Frida Engquist-Bolander; Sarah Lundström; [2018]
  Nyckelord :Naturvetenskap i förskolan; Förskollärare; Interaktion; Kommunikation; Sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att synliggöra den naturvetenskapliga kommunikationens karaktär i interaktionen mellan förskollärare och barn. I bakgrunden beskrivs naturvetenskapens innebörd i förskolan samt betydelsen av förskollärares kompetens och förhållningssätt för barns naturvetenskapliga lärande. LÄS MER

 5. 5. Möten och relationer i naturen : En studie om barns naturvetenskapliga kunskapsskapande utifrån ett neomaterialistiskt perspektiv i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ida Lundell; Matilda Solenberg; [2018]
  Nyckelord :Ekologisk litteracitet; hållbarhetsfrågor; ekologi; naturvetenskap; meningsskapande; neomaterialism; utforskande; yngre barn; samhandlande; materiell-diskursiv intra-aktion;

  Sammanfattning : .... LÄS MER