Sökning: "barn som blivit utsatta"

Visar resultat 1 - 5 av 121 uppsatser innehållade orden barn som blivit utsatta.

 1. 1. En Barnvänlig Plats : En kvalitativ studie av Rädda Barnens förverkligandeav en trygg plats för barn på flykt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Ida Karlsson; Tobias Bengtsson; [2023]
  Nyckelord :Save the Children; Direct support activities; Integration; Social action; Cooperation.; Rädda Barnen; Direktstödsverksamhet; Integration; Social handling; Samarbete.;

  Sammanfattning : Som en reaktion på kriget i Ukraina sökte Rädda Barnens lokalförening i Halmstad kunskap om hur de kunde fylla behoven som flyktingarna hade, vilket resulterade i att projektet Barnvänlig Plats startades och var den första direktstödsverksamheten i Halland som lades utanför flyktingförläggningarna. De arbetar efter barnkonventionen och strävade efter att skapa en plats dit utsatta barn kunde söka sig till för att få trygghet och möjlighet till utveckling. LÄS MER

 2. 2. Sexuellt gränslösa flickor och farliga pojkar : En textanalytisk studie om omhändertagande av flickor och pojkar enligt 3 § LVU

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Josefin Fagervall; Malva Andersson; [2023]
  Nyckelord :Compulsory care; boys; girls; gender; juvenile justice system; social work; behavior; different; out-of-home placement; LVU; genus; barnkonventionen; barnets perspektiv;

  Sammanfattning : Varje år är tusentals barn och unga placerade enligt LVU. Bland dessa unga har tidigare studier visat på att ett flertal flickor omhändertas på felaktiga grunder, främst utifrån deras sexuella beteende. LÄS MER

 3. 3. Våld mot kvinnor och barn : Lagstiftningens skydd och Socialtjänstens ansvar

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Frida Nyström; [2023]
  Nyckelord :Socialtjänstlagen; Socialtjänsten; kvinnor; barn;

  Sammanfattning : I uppsatsen har en utredning av gällande rätt när det handlar om Socialtjänstens ansvar gentemot kvinnor och barn utsatta för våld av en närstående genomförts med hjälp av traditionell juridisk metod. I vårt samhället spelar Socialtjänsten en viktig roll för människor som befinner sig i en situationdär de är i behov av stöd och hjälp. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter av att möta barn inom hälso- och sjukvården som misstänks bli eller har blivit utsatta för våld i närarelation : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Josefine Bengtsson; Elin Fallenbrink; [2023]
  Nyckelord :Barnmisshandel; sjuksköterskans erfarenhet; försummelse; våld i nära relation; omvårdnad;

  Sammanfattning : Barn som utsätts för våld i nära relation är ett samhällsproblem och i Sverige avlider tio barn per år till följd av våldet, trots att samhället har en skyldighet att skydda barnen. Hemmet ska för barn vara en trygg plats där de får sina grundläggande behov tillgodosedda, trots detta är det i hemmet som våldet förekommer. LÄS MER

 5. 5. "Att se till barnets bästa" : Distriktssköterskors upplevelser av att möta barn inom barnhälsovården som misstänks- eller blivit utsatta för våld i hemmet

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Elizabeth Jalmskog; Karin Estberger; [2023]
  Nyckelord :Distriktssköterska; Våldsutsatta barn; Barnhälsovården; Den vårdande relationen; Ansvar; Familjen; Upplevelser;

  Sammanfattning : Våld mot barn är ett internationellt och nationellt problem. Antal barn som utsätts för våld i Sverige är svårt att uppskatta då mörkertalet anses vara stort. Att som barn bli utsatt för våld påverkar hälsan negativt på många sätt och kan leda till livslånga konsekvenser. LÄS MER