Sökning: "chefens arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 106 uppsatser innehållade orden chefens arbete.

 1. 1. Relationen mellan chefens personlighet och anställdas arbetsupplevelse på distans : En kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Sonya Pavlova; [2022]
  Nyckelord :five-factory-model; experience of work; demand-control-support-model; distance-work; femfaktorsmodellen; arbetsupplevelse; krav-kontroll-stödmodellen; distansarbete;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka relationen mellan chefens personlighet utifrån femfaktorsmodellen och anställdas arbetsupplevelse utifrån krav-kontroll-stödmodellen när arbete skedde på distans. Pearsons korrelationsanalys genomfördes för att ge en översikt över relationen mellan chefens personlighet och anställdas arbetsupplevelse. LÄS MER

 2. 2. Första linjens chefers upplevelse av att leda i covid-19 pandemin : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Lena Hagstedt; Edyta Kostin; [2022]
  Nyckelord :ledarskap; första linjens chefer; covid-19; situationsanpassat ledarskap; arbetsmiljö; hälso-sjukvård;

  Sammanfattning : Första linjens chefers arbete inom hälso- och sjukvården handlar om att leda sina medarbetare och ansvara för bra arbetsmiljö inom verksamheten. Dessa chefers arbetssituation kan beskrivas som ansträngande och ofta psykiskt krävande. LÄS MER

 3. 3. "Jag klarar mig utan min chef" : En kvalitativ studie om självledarskap

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mohamed Al-Soboh; Kocob Ghirmay Yitbarek; [2022]
  Nyckelord :self-leadership; self-leadership strategies; empowerment.; självledarskap; självledarskapsstrategier; empowerment; organisationer; chefs behov.;

  Sammanfattning : Utvecklingen som präglat samhället har lett till att verksamheter anpassar sina strategier, för att hantera de förändrade arbetsvillkoren.  I och med  att samhället ständigt förändras, förändras också arbetsrutiner samt arbetssätten. LÄS MER

 4. 4. Nyckeln till chefen som processägare : En kvalitativ studie om chefens förutsättningar att leda HR-processer till följd av HR-transformation

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Alma Jobrink Cedefors; Lina Vejdeland; [2022]
  Nyckelord :HR-transformation; manager; process ownership; employee responsibility. HR-processes; devaluation; HR-transformation; processägande; chef; medarbetaransvar; HR-processer; delegering;

  Sammanfattning : Bakgrund: HR-funktionens roll inom organisationen har utvecklats under hela 1900-talet för att mot slutet av seklet grena ut sig i trenden HR-transformation. Trenden har inneburit att HR blivit alltmer strategiskt och därav har många HR-processer delegerats till cheferna i linjen. LÄS MER

 5. 5. Employer branding- En fenomenografisk studie om ett företags arbete med att attrahera, utveckla och behålla personal

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Sofia Fröjelin; Linn Adolfsson; [2022]
  Nyckelord :Employer brandig; Intern employer brandig; Extern employer brandig; Utveckling; Attraktion; Kvarhållning; Fenomenografi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Anställda har blivit ett allt viktigare konkurrensmedel på dagens arbetsmarknad och därför behöver företag arbeta med att attrahera, utveckla och behålla sin personal. En strategi för att arbeta med detta är genom employer branding. LÄS MER