Sökning: "relationsarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade ordet relationsarbete.

 1. 1. Ledarskapets roll för ett fungerande klassrumsklimat – ur gymnasielärares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Katja Nikolova; Marcela Villasante; [2021-08-27]
  Nyckelord :ledarskap; lärarens ledarskap; klassrumsklimat; relationellt ledarskap;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete har varit att få en fördjupad kunskap om och förståelse för hur gymnasielärare genom sitt ledarskap arbetar för att få ett gott klassrumsklimat. För att kunna uppfylla detta syfte har en fenomenologisk kvalitativ ansats använts där intervjuer med sex gymnasielärare har genomförts. LÄS MER

 2. 2. "Det måste ju funka för alla, så alla känner sig delaktiga..." : En studie om fritidslärares resonemang om inkludering och anpassningar i fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sandra Axelsson Gunnarsson; Anna Magnusson; [2021]
  Nyckelord :fritidshem; inkludering; anpassningar; särskilt stöd; kulturell mångfald; specialpedagogiska perspektiv;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att beskriva och klargöra hur fritidspersonal arbetar med inkludering, relationsarbete och specialpedagogiska anpassningar i fritidshemmet. Studien synliggör fritidspersonalens attityder om anpassningar och elevernas syn på deras lärares inkluderings- och relationsarbete. LÄS MER

 3. 3. Specialpedagogik, ”en naturlig del i vår pedagogiska verksamhet” : En kvalitativ studie utifrån fritidslärares resonemang

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Felicia Newman Hedin; Malin Benzein; [2021]
  Nyckelord :Inkludering; relationer; lärarkompetens; lärmiljö; specialpedagogik; fritidshem; fritidspedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att bidra med kunskap inom det specialpedagogiska området på fritidshemmet genom att analysera vad fritidslärare anser att det krävs för att skapa en tillgänglig och inkluderande lärmiljö för samtliga elever, även de elever i behov av särskilt stöd. Metoden som användes för att möjliggöra detta var kvalitativa semistrukturerade intervjuer, genomförda både fysiskt och digitalt. LÄS MER

 4. 4. ”HAR DU INTE GODA RELATIONER INOM ELEVGRUPPEN SÅ KOMMER JU ELEVER ATT OTRIVAS” : -En kvalitativ studie om relationskapande i fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Eklund Alexander; Gustav Burström; [2021]
  Nyckelord :Fritidslärare; relationsarbete; trygghet; bemötande; förhållningssätt;

  Sammanfattning : Examensarbetets syfte var att få en fördjupad förståelse och kunskap om relationsarbete på fritidshemmet, hur fritidslärares bemötande och förhållningssätt främjar och påverkar relationer och deras betydelse för eleverna. För syftet insamlades empiriska data i en kvalitativ intervjustudie med åtta informanter, samtliga yrkesverksamma fritidspedagoger/fritidslärare i fritidshemmet. LÄS MER

 5. 5. ”Jag vill känna mig sedd och ha någon att leka med” : En studie om barns uppfattningar om sociala relationer och kamratskap på skolan och fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Rasmus Engström; Sara Samardzic; [2021]
  Nyckelord :Sociala relationer; kamratskap; utanförskap; samhörighet;

  Sammanfattning : Barns sociala tillvaro i skolan och fritidshemmet omfattar många olika delar såsom skapande, upprätthållande och brytande av relationer med individer i sin närhet. Interaktion med andra barn blir synliga i barnens ständiga relationsarbete där barn får trygghet av en tillhörighet och samhörighet i relationer med andra barn. LÄS MER