Sökning: "digital meetings"

Visar resultat 1 - 5 av 117 uppsatser innehållade orden digital meetings.

 1. 1. Implementering av digitala vårdmöten : En studie av offentlig respektive privat verksamhet

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Louise Gjelstad; [2020]
  Nyckelord :Digital healthcare; Digitalization; Implementation; Organizational change; Primary healthcare; Digital sjukvård; Digitalisering; Implementering; Organisationsförändring; Primärvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förändringsarbete är något de flesta företag behöver arbeta med för att kunna anpassa sig till en föränderlig omvärld och fortsatt vara konkurrenskraftiga på marknaden. Den ständiga utvecklingen i samhället har även medfört att företag behöver vidta informationsteknologiska förändringar vilket i sin tur även inbegriper ett arbete med digitalisering. LÄS MER

 2. 2. Could IT be a matter of life or death? : - En studie om hur det digitala vårdmötet påverkar patienten och organisationen

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Emina Dedeic; Angelina Sten; [2020]
  Nyckelord :Digital Health Meetings; Attitudes; Technology Acceptance Model; Institutional Theory; Affordance Theory; Covid-19; Kry; Elderly.; Digitala Vårdmöten; Attityder; Technology Acceptance Model; Institutionell Teori; Affordances Theory; Covid-19; Kry; Äldre Individer.;

  Sammanfattning : Studies show that individuals over 65 years are underrepresented by those who utilizes digital health meetings. Since this is a relatively new research area there is not much previous research on how individuals’ attitudes towards digital health meetings in Sweden differ depending on age, and why. LÄS MER

 3. 3. Att utveckla en chattbot med Rasa

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :William Ganrot; Paul Johansson; [2020]
  Nyckelord :chattbot; rasa; virtual assistant; ai assistant;

  Sammanfattning : Världen blir alltmer digitaliserad och i med det, utvecklas nya metoder för att kunna underlätta arbetet för oss människor med automatiserade system som bland annatkontrolleras av AI (artificiell intelligens). Nya utmaningar står inför dörren för att fåsamhällen att anpassa sig till den nya framtiden. LÄS MER

 4. 4. Man har sjungit digitaliseringens lov. : En explorativ studie hur ledning i kommunal sektor beaktar anställdas arbetsmiljö vid implementering av digitala system.

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap

  Författare :Annica Asp; [2020]
  Nyckelord :Digitalization; work environment; socio-technical; public sector; municipal sector; KASAM; efficiency; New Public Management; NPM; Work-Collegue Balance; Digitalisering; arbetsmiljö; implementering; socio-teknik; offentlig sektor; kommunal sektor; KASAM; effektivisering; NPM; e-förvaltning; Work-Collegue Balance;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att utforska om chefer och ledare inom Nacka kommun tar anställdas arbeten och arbetsmiljö i beaktande när digitala system implementeras. Uppsatsen skrivs inom ramen för forskningsprojektet KomDig, vilket är en förkortning av Kommunal och Digital. Målsättningen med studien är att främja den digitala arbetsmiljön. LÄS MER

 5. 5. Arbetsterapeuters erfarenheter av digitalisering : möjligheter och utmaningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Hälsa, medicin och rehabilitering

  Författare :Camilla Yngve; [2020]
  Nyckelord :Occupational therapy; digitalization; everyday technology; digital competence;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av digitaliseringens betydelse för professionen med möjligheter och utmaningar inom olika verksamhetsområden. Metod: 9 semistrukturerade intervjuer genomfördes med arbetsterapeuter och insamlad data analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER