Sökning: "distribuerat ledarskap"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden distribuerat ledarskap.

 1. 1. LEDNING, ORGANISERING OCH ÖVERLAPPNING En intervjustudie om att verka och påverkas som pedagogisk ledare i förskolan

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Ing-Marie Samuelsson; [2020-04-02]
  Nyckelord :pedagogiskt ledarskap; self-efficacy; collective efficacy; distribuerat ledarskap; samproducerat ledarskap; arbetsorganisation; utvecklingsorganisation; stödorganisation;

  Sammanfattning : Syftet är att beskriva och analysera rektors pedagogiska ledarskap utifrån de arbetsvillkor som styr den dagliga praktiken. Syftet är även att undersöka rektors möjligheter att påverka arbets- respektive utvecklingsorganisationen och att analysera relationen mellan arbetet på den egna förskolan och huvudmannanivåns styrning och stöd. LÄS MER

 2. 2. MATEMATIKUNDERVISNING – FRÅN RESULTAT TILL PROCESS En aktionsforkningsstudie kring samverkan i ett höskolepedagogiskt utvecklingsprojekt i lärarutbildning

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Lena Knutsson; [2020-01-07]
  Nyckelord :Kollegial samverkan; högskolepedagogik; utvecklingsprojekt; professionella lärandegemenskaper; dialog; kritisk reflektion; aktionsforskning; self-study research; praktikarkitekturer;

  Sammanfattning : Syfte:Aktionsforskningsstudiens syfte är att följa ett högskolepedagogiskt utvecklingsprojekt och bidra med en bättre förståelse för vad som möjliggör och begränsar utvecklingen av vårt samarbete som lärarutbildare under projektets gång.Teori:Aktionsforskning används som ansats och metodologisk utgångspunkt. LÄS MER

 3. 3. En skolas ledningsgrupp och dess arbete : En fallstudie av en ledningsgrupps arbete med fokus på vilka frågor de hanterar

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Ulrika Lundén; [2020]
  Nyckelord :management group; development organisation; management organisation; development issues; management issues; school development; distributed leadership; case study; ledningsgrupp; utvecklingsorganisation; driftsorganisation; utvecklingsfrågor; driftsfrågor; skolutveckling; distribuerat ledarskap; fallstudie;

  Sammanfattning : This study focuses on the diverse leadership issues a Swedish primary school faces when responsibilities are not clearly defined between the management/operative organisation and the development organisation. To illustrate this, research results are analysed using Liljenberg’s model ‘Tensions in relation to the development aspects of school organisation’. LÄS MER

 4. 4. Förhållningssätt av både chefer och anställda kring distribuerat ledarskap på ett svenskt företag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Veronica Persson; [2020]
  Nyckelord :Distribuerat ledarskap; ledningen; medarbetare; teammedlemmar; ansvarsfrihet; motivation; delade målen; internt koncept; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att beskriva hur både chefer och anställda, i ett svenskt företag inom teknik och installation branschen, resonerar om och reflekterar kring de centrala aspekterna inom ”distribuerat ledarskap”, såsom ansvarsfrihet, internt koncept, som inkluderar delade målen, socialt stöd och möjligheten till att få sin röst hörd samt utbildning. Ytterligare syfte har varit att beskriva hur chefer resonerar kring ett möjligt förändrat synsätt kring dessa aspekter från att tidigare ha varit medarbetare till att de nu själva är chefer. LÄS MER

 5. 5. Det distribuerade ledarskapet i skolförbättring

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Hanna Ryning; Anna Jahsén; [2020]
  Nyckelord :Distributed leadership; principal; school improvement; special educator; organisation;

  Sammanfattning : Syftet med vår uppsats är att söka svar på hur några skolledare och huvudmän arbetar med skolförbättring. Våra frågeställningar är; På vilka sätt ser huvudmän, skolledare och forskning på skolförbättring? På vilka sätt tar skolledare och huvudmän tillvara specialpedagogens kompetens gällande skolutveckling? Vår uppsats vilar på systemteori. LÄS MER