Sökning: "ensembleledning"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet ensembleledning.

 1. 1. Sångares plats i ensemblen : Observation- och intervjustudie om ensembleundervisning på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Fanny Coldenberg; [2020]
  Nyckelord :ensembleledning; ensembleundervisning; sångare i ensemble; gruppdynamik; gruppsykologi;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka vilka didaktiska strategier en lärare använder sig av i ensembleundervisning på gymnasiets estetiska program, med främst fokus på arbetet med sångare. Forskningsfrågorna som lade grund för studien var: Hur inkluderar lärare sångare i ensemblen? Vilka utmaningar upplever lärare med att undervisa sångare i ensemble? Skiljer sig arbetet med sångare jämfört med ensemblens resterande instrumentalister? Med observation av tre ensemblelektioner och kvalitativa intervjuer med tre verksamma ensemblelärare som metod fick jag resultatet från att ha sett lärarnas arbetssätt och hört deras tankar och upplevelser. LÄS MER

 2. 2. Samtal som belyser och tydliggör - En kvalitativ studie om ledarens stödjande funktioner i ensemblen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Marie-Christine Marcos; [2017]
  Nyckelord :The needs of the individual; The needs of the group; Discourse; Ensemble Leadership; Leader; musikpedagogik. Ensemble; utbildningsvetenskap; musik; jämlik; tydliggöra; stödja; individens behov; gruppens behov; feedback; samtal; ensembleledning; ensemble; ledare; To support; Clarify; Equal; music; Educational Science; Music Education; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka ensembledeltagares perspektiv på hur lärarledda ensemblesituationer kan se ut och vad som stödjer och påverkar dess arbete samt klimat. Frågeställningarna har skapats utifrån de upplevelser och funderingar jag har inom samma område utifrån rollen som elev och ensembledeltagare. LÄS MER

 3. 3. Nivåspridning, fördel eller nackdel? : En kvalitativ intervjustudie om dirigentens arbete med en heterogen orkester

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier

  Författare :Johan Kunze; [2014]
  Nyckelord :Music; leadership in wind band; conducting; wind band methodology; rehearsal methodology; range of level; leadership.; Musik; ensembleledning; dirigering; ensemblemetodik; repetitionsarbete; nivåspridning; ledarskap.  ;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur ensembleledare i amatörorkestrar och vid musikskolor arbetar med och reflekterar kring nivån på musikanterna i orkestern, hur spridningen av nivå påverkar progression i arbetet och hur ensembleledarna hanterar att ha en spridning i nivå i orkestern. Studien är utformad som en intervjustudie med kvalitativa intervjuer och resultatet har i diskussionen ställts i förhållande till tidigare forskning inom området samt teorier kring ledarskap. LÄS MER

 4. 4. Ensembleledning i folkmusik: Lärares syn på arbetet med blandade ensembler

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Lina Nordin; [2012]
  Nyckelord :Ensemble; folkmusic; instrument; folkmusic ensemble; ensemble method; discretionary power; folkmusik; folkmusikensemble; ensembleledning; folkmusikmetodik; handlingsutrymme; Performing Arts;

  Sammanfattning : Title: Teachers’ thoughts of ensemble leading in folk music with mixed instrument groups. The research question is: How do some experienced teachers describe what is important with their work as a teacher in a folkmusic ensemble? The 5 main themes being asked about are folkmusic and folkmusic ensemble as a method, what is important for teaching in folk music ensemble concerning aim and goals, methods in relation to harmony/melody, methods in mixed instrument groups, group dynamics. LÄS MER