Sökning: "evans metod mälardalens högskola"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade orden evans metod mälardalens högskola.

 1. 1. Sjuksköterskestudenters upplevelser av att vårda patienter i livets slutskede : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ida Palmér; Lisa Erlandsson; [2021]
  Nyckelord :Caring; Death; Experience; Palliative; Död; Erfarenhet; Palliativ; Vårdande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att vårda patienter i livets slutskede är en utmanade uppgift och kan komma att påträffas på arbetsplatsen där blivande sjuksköterskor väljer att arbeta efter utbildning. Tidigare forskning visar att sjuksköterskor har en viktig roll för patienter och anhörigas upplevelser av palliativ vård, och att upplevelsen försämras då sjuksköterskor är osäkra. LÄS MER

 2. 2. SJUKSKÖTERSKORS ERFARENHETER AV PALLIATIV VÅRD : Systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Linnea Pelander Djupsjö; Isabelle Guschlbauer; [2021]
  Nyckelord :Caring; Experiences; Nurses; Palliative care.; Erfarenheter; Palliativ vård; Sjuksköterskor; Vårda.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård kommer beröra majoriteten av människor under livets gång. De flesta kommer vara anhörig till patienter som mottar palliativ vård. Anhöriga belyser samspelet med sjuksköterskor där deras erfarenheter talar för att sjuksköterskor ibland försöker skydda dem från information kring sin närstående. LÄS MER

 3. 3. Att leva med cancersmärta : En litteraturstudie om patienters upplevelser av cancersmärta i hemmet

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Dante Richardson; [2021]
  Nyckelord :At home; Cancer; cancer pain; in home setting; patient experiences; qualitative; Cancer; cancersmärta; hem; hemmiljö; kvalitativ; patientupplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancersmärta är ett växande problem för både vårdpersonal och patienter, eftersom cancer drabbar allt fler människor. Tidigare forskning visar att sjuksköterskor uttrycker en brist på kunskap och insikt i cancersmärta och patienters erfarenheter av cancersmärta, särskilt i eget hem. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelser av att förlora ett bröst efter en mastektomi : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Kobanghe Sylvie Colette; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGBakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor i hela världen. Bröst-cancerbesked och tanken att förlora ett bröst kan påverka kvinnor eftersom bröstet har en be-tydelse för kvinnors kropp och kan därför skapa ett lidande i kvinnors liv. LÄS MER

 5. 5. Patienters delaktighet vid omvårdnad : En litteraturstudie

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Marwa Ahmed; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning beskriver hur utvecklingen av patientens delaktighet har förändrats. Det finns lagar som styr patientens rätt till delaktighet och att ansvaret ligger hos sjuksköterskan att möjliggöra detta. Möjligheterna grundas i en vårdrelation och kommunikation. LÄS MER