Sökning: "Caring science"

Visar resultat 1 - 5 av 145 uppsatser innehållade orden Caring science.

 1. 1. Palliativ vård i hemmet : Sjuksköterskors erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Johanna Winberg; Madeleine Luomaniemi; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: More and more people are choosing to die in their homes. Palliative care istherefore often moved from the care institutions to the patients’ home. For nurses, thisresults in challenges in the form of a changed work environment and opportunities tomaintain patient-safe care. LÄS MER

 2. 2. Att vårda barn berör-vikten av att skapa trygghet i en ovan situation : Kvalitativ intervjustudie med intesivvårdssjuksköterskor

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Elin Widén; Jenny Hägg; [2022]
  Nyckelord :Caring science; critically ill children; experience; family; general intensive care unit; intensive care; intensive care nurse; life world; nursing.; Allmän intensivvårdsavdelning; familj; intensivvård; intensivvårdssjuksköterska; kritiskt sjuka barn; livsvärld; omvårdnad; upplevelse; vårdvetenskap. ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år vårdas barn på allmänna intensivvårdsavdelningar i Sverige, där det generellt vårdas mer vuxna än barn. Att vårda ett barn på en allmän intensivvårdsavdelning händer sällan vilket inte ger samma erfarenhet som att vårda en vuxen. LÄS MER

 3. 3. Bemötande av anhöriga vid dödsfall : Ur ett sjuksköterskeperspektiv

  M1-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Malin Andersson; Emelie Svensson; [2022]
  Nyckelord :death; literature review; related parties; care; nurse; dödsfall; litteraturöversikt; närstående; omhändertagande; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Background: As a nurse, meeting relatives of deceased patients is a complex task. Possessing the knowledge required to be able to deal with everyone in an individualized way is a prerequisite for being able to provide good care to grieving relatives. Relatives express multiple needs and wishes after a death. LÄS MER

 4. 4. Förutsättningar för vårdandet : En systematisk litteraturstudie om sjuksköterskors erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Julia Zahmatkesh; Linnea Johnsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Previous research shows that nurses’ work is perceived as overwhelming due to a high workload, and lack of support. This complicates the conditions for good care. Offering patients, the best possible care should be the goal in healthcare. LÄS MER

 5. 5. Familjemedlemmars erfarenheter av ett cancersjukt barn : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Matilda Vigren Hallberg; Nathalie Toivonen; [2022]
  Nyckelord :Caring science; Family; Literature study; Nurse; Pediatric oncology; Barnonkologi; Familj; Litteraturstudie; Sjuksköterska; Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Introduktion: I Sverige drabbas årligen cirka 300 barn under 18 år av cancer, som även är den vanligaste dödsorsaken hos barn. Det innebär många tuffa behandlingar på sjukhus. Familjen är barnets viktigaste mikrosystem, vilket spelar stor roll dess samspel med uppväxtens omgivande miljö. LÄS MER