Sökning: "examensarbete organisation och ledarskap"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden examensarbete organisation och ledarskap.

 1. 1. Destination okänd: En kvalitativ studie baserad på chefers upplevelser av ledarskap under Covid-19-pandemin

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Bjärholm; Emelie Eriksson; Tobias Vadstedt; [2023]
  Nyckelord :Covid-19; ledarskap; ledarskapskonstruktion; förhandling; följarskap; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Destination okänd - En kvalitativ studie baserad på chefers upplevelser av ledarskap under Covid-19-pandemin Seminariedatum: 11 januari 2023 Kurs: FEKH49 - Examensarbete i organisation på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Erik Bjärholm, Emelie Eriksson och Tobias Vadstedt Handledare: Nadja Sörgärde Fem nyckelord: Covid-19, ledarskap, ledarskapskonstruktion, förhandling, följarskap Forskningsfrågor: Vilka förväntningar på ledarskap upplevde chefer att deras underordnade ställde under Covid-19-pandemin? (och) Hur påverkade chefernas upplevelser av deras underordnades förväntningar deras sätt att leda under Covid-19-pandemin? Syfte: Studien syftar till att bidra med ökad förståelse för hur ledarskap konstrueras i en kriskontext genom att analysera chefers upplevelser av att bemöta de förväntningar på ledarskap som de uppfattade ställdes av deras underordnade under Covid-19-pandemin. Metod: För att uppnå syftet med studien har en kvalitativ intervjustudie med ett semistrukturerat intervjuförfarande genomförts med nio chefer i privat sektor. LÄS MER

 2. 2. ”De beter sig nästan som de har en sorts diagnos” : Pedagogers arbetssätt, bemötande och deras syn på specialpedagogens roll.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Teddy Nakiwala Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Arbetssätt; bemötande; pedagoger; utagerande beteende; välfungerande vardag;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Nakiwala Nilsson, Teddy (2022). ”De beter sig nästan som de har en sorts diagnos”. Pedagogers arbetssätt, bemötande och deras syn på specialpedagogens roll.Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. Ledarskapets roll för hur fastighetsmäklare trivs på arbetsplatsen : -  En kvantitativ studie om förhållandet mellan det autentiska ledarskapet, LMX-teorin och arbetstillfredsställelsen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Sophie Karlsson; Sophi Eriksson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Ledarskapets roll för hur fastighetsmäklare trivs på arbetsplatsen - En kvantitativ studieom förhållandet mellan det autentiska ledarskapet, LMX-teorin och arbetstillfredsställelsen.Nivå: Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp Företagsekonomi,Fastighetsmäklarprogrammet, LedarskapFörfattare: Sophi Eriksson och Sophie KarlssonHandledare: Jonas Kågström och Martin AhleniusDatum: 2022-05-25Syfte: Syftet är att analysera arbetstillfredsställelsen i en organisation, detta med hjälp av tvåolika ledarskapsstilar vilka är autentiskt ledarskap och LMX-teorin. LÄS MER

 4. 4. ”Är du stresstålig och flexibel?” : En systematisk litteraturstudie med fokus på organisatoriska faktorers påverkan på lärares yrkesutförande, psykiska hälsa och upplevelse av stress.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Hanna Wendel; [2022]
  Nyckelord :Lärare; Organisatoriska förutsättningar; Skolutveckling; Stress; Utbrändhet;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Wendel, Hanna (2022). ”Är du stresstålig och flexibel?” -  En systematisk litteraturstudie med fokus på organisatoriska faktorers påverkan på lärares yrkesutförande, psykiska hälsa och upplevelse av stress. LÄS MER

 5. 5. Relationen mellan ledarskap och hållbarhet i svenska kommuner

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Latifa Aitattaleb; Karin Östling; [2022]
  Nyckelord :Leadership and organization; sustainability; Corporate Social Responsibility; Agenda 2030; Ledarskap och organisation; hållbarhet; Corporate Social Responsibility; Agenda 2030;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Titel: Relationen mellan ledarskap och hållbarhet i svenska kommuner. Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi  Författare: Latifa Aitattaleb & Karin Östling Handledare: Daniella Fjellström Datum: 2022 - juni   Syfte: Syftet med undersökningen är att skapa förståelse för hur Sveriges kommunala organisationer arbetar med hållbarhet och relevansen av CSR, samt att bidra till ökad kunskap inom den offentliga sektorn om hållbarhet och Agenda 2030. LÄS MER