Sökning: "för och nackdelar med IFRS"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden för och nackdelar med IFRS.

 1. 1. IFRS i ett nötskal : en kvalitativ studie om anledningar till att svenska bolag väljer IFRS frivilligt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Sofie Ståhl; Sara Cululejevic; [2019]
  Nyckelord :IFRS; International Financial Reporting Standards; implementation; accounting principles; K3; accounting; IFRS; International Financial Reporting Standards; implementering; redovisningsprinciper; K3; redovisning;

  Sammanfattning : Den internationella redovisningsstandarden, IFRS, är ett aktuellt och populärt ämne. Påståendet grundar sig på den ökade internationella handeln som gör att IFRS är väl behövd för internationell harmonisering. LÄS MER

 2. 2. I vilken utsträckning tillämpar svenska företag verkligt värde? : Värdering av materiella anläggningstillgångar efter införandet av IFRS

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Isabelle Blomqvist; Katarina Jansson; [2016]
  Nyckelord :IFRS; Verkligt värde; Jämförbarhet; Harmonisering; IAS;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med den här studien är att undersöka i vilken utsträckning svenska företag tillämpar verkligt värde. Genom att undersöka vilka värderingsmetoder svenska företag använder sig av vid värdering av materiella anläggningstillgångar, för- och nackdelar med verkligt värde, motiv vid val av värderingsmetod samt om IFRS lett till att svenska företag blivit mer jämförbara ämnar studien till att undersöka hur verkligt värde tillämpas av företag i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Makrosäkring : Intressenters attityder till redovisning av dynamisk riskhantering

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Malin Andersson; Natalie Atterflod; [2015]
  Nyckelord :Hedge Accounting; Macro Hedging; Dynamic Risk Management; PRA; IFRS 9; IAS 39; Stakeholder Theory; PAT; Säkringsredovisning; Makrosäkring; Dynamisk riskhantering; PRA; IFRS 9; IAS 39; Intressentteori; PAT;

  Sammanfattning : Säkringsredovisning används vid redovisning av finansiella instrument som innehas i säkringssyfte. Det är svårt att tillämpa nuvarande regler för säkringsredovisning på makro-säkringar, särskilt när portföljer hanteras dynamiskt. LÄS MER

 4. 4. Risker i årsredovisningar och halvårsrapporter : En jämförelse mellan 90 företag noterade på NASDAQ OMX Stockholm

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Ida Carlshagen; [2014]
  Nyckelord :IAS 34; IFRS 7; informationsassymmetri; agentteori; signalteori; institutionell teori; Risk; IAS 34; IFRS 7; information asymmetry; agency theory; signaling theory; institutional theory; Riskhantering;

  Sammanfattning : Risk kan beskrivas som ”sannolikheten att drabbas av skada eller förlust” eller som ”sannolikheten att en händelse ska inträffa”. Begreppet risk saknar emellertid en allmänt accepterad definition. Företagen nämner vilka risker de har i sina årsredovisningar och halvårsrapporter. LÄS MER

 5. 5. Rättvisande Värdering : En studie om värderingsmetoder inom IFRS mot verkstadsindustrin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Sven Norén; Daniel Gustavsson; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här studien är genomförd under våren 2013 av två studenter vid Handelshögskolan i Umeå. Problem & SyfteStudien undersöker vilken värderingsmetod bolag inom verkstadsindustrin som redovisar enligt IFRS bör använda vid värdering av sina anläggningstillgångar, för att mot en investerare uppvisa den mest rättvisande bilden över sin ekonomiska ställning vid utfärdandet av ekonomiska rapporter. LÄS MER