Sökning: "förhållningssätt till stigmatisering"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade orden förhållningssätt till stigmatisering.

 1. 1. Spelar storleken någon roll? En litteraturstudie om sjuksköterskors attityder till obesa patienter inom vården

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emelie Svedholm; Jennie Lundstedt; [2021-02-26]
  Nyckelord :Sjuksköterskor; attityder; obesitas; fetma; övervikt; fördomar; stigmatisering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet personer med övervikt och obesitas ökar kraftigt över hela världen ochobesitas har utvecklats till en folkhälsosjukdom. Det finns en negativ bild i samhället, därobesitas bland annat anses vara resultatet av lathet och okunskap. LÄS MER

 2. 2. Personer med substansbrukssyndrom och deras upplevelser av hälso- och sjukvården : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Liel Knipström; Björn Österblom; [2021]
  Nyckelord :Attitudes of health-care personnel; Experience; Patient; Substance use disorder; Bemötande av vårdpersonal; Patient; Substansbrukssyndrom; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund Substansbrukssyndrom [SBS] är ett globalt och nationellt folkhälsoproblem, detta till trots är studier med fokus på att förmedla de erfarenheter personer som lever med SBS har av bemötande från vårdpersonal få till antalet. Då nästan sju procent av den vuxna befolkningen i Sverige har ett SBS är sannolikheten stor att en sjuksköterska, oberoende verksamhetsområde, någon gång kommer att ha omvårdnadsansvar för en person med SBS. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelser kring komplikationer efter planerat kejsarsnitt : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Amanda Lassen Rampe; Caroline Hallgren; [2021]
  Nyckelord :Cesarean section; information; postoperative complications; women´s experiences; Information; kejsarsnitt; kvinnors upplevelser; postoperativa komplikationer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kejsarsnitt är ett ingrepp som blir allt vanligare världen över vilket resulterar till att fler kvinnor drabbas av komplikationer. I takt med att kejsarsnitt blivit säkrare har vårdtiden för kvinnorna blivit kortare, vilket gör att det uppstår en osäkerhet och rädsla kring komplikationer efter utskrivning för dessa kvinnor. LÄS MER

 4. 4. MOTIVERANDE FAKTORER FÖR ATT SÖKA VÅRD VID HEPATIT C

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emelie Wiklund Kolevska; Olga Sörensen; [2020-08-05]
  Nyckelord :Hepatit C virus HCV ; motiverande faktorer; patientperspektiv;

  Sammanfattning : Hepatit C virus (HCV) med injektionsmissbruk som främsta orsak har globalspridning och har utifrån WHO:s prioritering att minska sjukdomens prevalens fram till år 2030skapat behov av förebyggande och behandlande insatser även inom svensk hälso- och sjukvård.Ojämlikheter och stigmatisering inom hälso- och sjukvården har skapat barriärer för personermed missbruksproblematik och konstaterad HCV att söka vård och genomgå behandling vilketskapar behov av ökad förståelse kring individernas komplexa behov. LÄS MER

 5. 5. “Hon pratar som en svensk, en assimilerad invandrare” : En kvalitativ studie om kvinnors identitet i förorter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Emma Noura; Zeyneb Bekir; [2020]
  Nyckelord :Exclusion; us-and-them; stigma; suburbs; identities; women; Utanförskap; exkludering; vi-och-dem; stigmatisering; förhållningssätt till stigmatisering; förort;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnors identitet i förorter Syfte: Uppsatsens syfte är att studera hur kvinnor i förorten utformar identiteter i spänningsfältet mellan olika identitetserbjudanden och hur kvinnor förhåller sig till dessa identitetserbjudanden. Metod: En kvalitativ studie har genomförts utifrån fokusgruppsintervjuer där vi har lyssnat på respondenternas personliga upplevelser. LÄS MER